Chuyển đổi Font chữ Tiếng Việt online nhanh nhất

    Chắc đôi khi các bạn cũng gặp phải khó khăn với một đống Font chữ hỗn tạp từ các tài liệu trên internet. Mình xin chia sẻ trang web mà mình hay dùng để chuyển đổi font chữ, mình khá hài lòng về nó.

    Các bạn hãy vào trang web  TAI ĐÂY sau đó làm như hướng dẫn hình dưới nhé!
    VD: Như mình đang có đoạn văn bản
Anh vµ nçi nhí
Cã nçi nhí nµo nh­ biÓn lín bao la
Mµ sao lßng anh tùa ngµn con sãng nhá
KhÏ vç vÒ nh÷ng yªu th­¬ng vôn vì
Khi mµ t×nh nh­ bät n­íc máng manh
Em ®i t×m nh÷ng chua xãt trong anh
Vµ mª say em vÉn chia thµnh hai nöa
§¾ng cay anh ®©u thÓ nµo chän lùa
Gi÷a ®­êng t×nh trãt nÕm tr¸i ®am mª
Anh thÊy sî nh÷ng kho¶nh kh¾c b×nh yªn
Kh«ng ®­îc nghe tiÕng em c­êi, em nãi
Còng lµ lóc anh kh«ng thÓ nµo giÊu næi
Chît thÊy véi vµng tõ nh÷ng ®iÒu thËt gi¶n ®¬n
Anh còng biÕt yªu th­¬ng, anh còng biÕt giËn hên
Còng ®õng tr¸ch anh mçi lÇn anh giËn dçi
Bëi tr¸i tim nã ®©u nµo cã læi
ChØ v« t×nh khi ®· qu¸ yªu em…
Mét ngµy nµo ®ã råi em còng sÏ quªn…
Nh­ lóc ®Çu tiªn ®«i ta ch­a tõng ®Õn
Nh­ng vÉn cã ng­êi lu«n bªn em tõng b­íc
Dï ®ã lµ ng­êi mang mét nöa tr¸i tim ®au
 Giờ không cần biết nó thuộc bảng mã hay fonf chữ nào – Chỉ cần copy đoạn trên và dán vào khung như dưới và bấm ” NHẬN DẠNG MÔ
Chuyển đổi Font chữ Tiếng Việt online nhanh nhất
       Ta sẽ nhận được thông báo là đoạn văn bản đó thuộc bảng mã TCVN-3 ( thuộc các font dạng .VNx ( với x là tùy ý))
    Khi đó bạn muốn chuyển sang bất cứ bảng mã nào thì chỉ việc tick chọn và bấm nút ” Đổi sang”. Vậy là đổi được rồi đấy. Copy thôi!
    VD: Chọn đổ sang bảng mã UNICODE ( các font tương ứng như Arial, Times new Roman, Tahoma, Calabri,..)
Chuyển đổi Font chữ Tiếng Việt online nhanh nhất
Nhatthienkt’s Blog Chúc các bạn thành công!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here