Các hàm Excel (theo thứ tự bảng chữ cái)

Microsoft đã nâng cấp các phiên bản office đồng thời thêm rất nhiều hàm thông dụng mới, cực hay nếu bạn nào đam mê Excel hãy tham khảo nhé.

Các hàm Excel (theo thứ tự bảng chữ cái)

Tên hàm
Kiểu và mô tả

Toán học và lượng giác:    Trả về giá trị tuyệt đối của một số
Tài chính:    Trả về tiền lãi cộng dồn cho chứng khoán trả lãi định kỳ
Tài chính:    Trả về tiền lãi cộng dồn cho chứng khoán trả lãi khi đáo hạn
Toán học và lượng giác:    Trả về arccosin của một số
Toán học và lượng giác:    Trả về cosin hyperbolic nghịch đảo của một số
Toán học và lượng giác:    Trả về arccotangent của một số
Toán học và lượng giác:    Trả về dạng acrtang hyperbolic của một số
Toán học và lượng giác:    Trả về một giá trị tổng hợp trong một danh sách hoặc cơ sở dữ liệu
Tham chiếu và tra cứu:    Trả về tham chiếu dưới dạng văn bản tới một ô đơn trong một trang tính
Tài chính:    Trả về khấu hao cho mỗi kỳ hạn kế toán bằng cách dùng hệ số khấu hao
Tài chính:    Trả về khấu hao cho mỗi kỳ hạn kế toán
Lô-gic:    Trả về TRUE nếu tất cả các đối số là TRUE
Toán học và lượng giác:    Chuyển đổi một số La Mã thành số Ả Rập, dưới dạng một số
Tham chiếu và tra cứu:    Trả về số vùng trong một tham chiếu
Văn bản:    Thay đổi katakana hoặc chữ cái tiếng Anh có độ rộng đầy đủ (hai byte) trong chuỗi ký tự thành ký tự có nửa độ rộng (một byte)
Toán học và lượng giác:    Trả về arcsin của một số
Toán học và lượng giác:    Trả về sin hyperbolic nghịch đảo của một số
Toán học và lượng giác:    Trả về arctangent của một số
Toán học và lượng giác:    Trả về arctang từ các tọa độ x và y
Toán học và lượng giác:    Trả về tang hyperbolic nghịch đảo của một số
Thống kê:    Trả về giá trị trung bình của các độ lệch tuyệt đối của các điểm dữ liệu từ trung bình của chúng
Thống kê:    Trả về giá trị trung bình của các đối số của nó
Thống kê:    Trả về giá trị trung bình của các đối số của nó, bao gồm số, văn bản và giá trị lô-gic
Thống kê:    Trả về giá trị trung bình (giá trị trung bình cộng) của tất cả các ô trong một phạm vi đáp ứng một tiêu chí đã cho
Thống kê:    Trả về trung bình (trung bình số học) của tất cả các ô thỏa mãn nhiều tiêu chí.

Văn bản:    Chuyển đổi một số thành văn bản, bằng cách dùng định dạng tiền tệ ß (baht)
Toán học và lượng giác:    Chuyển đổi một số thành bản trình bày dạng văn bản với cơ số đã cho (cơ số)
Kỹ thuật:    Trả về hàm Bessel được sửa đổi In(x)
Kỹ thuật:    Trả về hàm Bessel Jn(x)
Kỹ thuật:    Trả về hàm Bessel được sửa đổi Kn(x)
Kỹ thuật:    Trả về hàm Bessel Yn(x)
Tương thích:    Trả về hàm phân bố lũy tích beta
Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.
Thống kê:    Trả về hàm phân bố lũy tích beta
Tương thích:    Trả về giá trị đảo của hàm phân bố lũy tích cho một phân bố beta xác định
Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.
Thống kê:    Trả về giá trị đảo của hàm phân bố lũy tích cho một phân bố beta xác định
Kỹ thuật:    Chuyển đổi số nhị phân sang thập phân
Kỹ thuật:    Chuyển đổi số nhị phân sang thập lục phân
Kỹ thuật:    Chuyển đổi số nhị phân sang bát phân
Tương thích:    Trả về xác suất phân bố nhị thức của thuật ngữ riêng lẻ
Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.
Thống kê:    Trả về xác suất phân bố nhị thức của thuật ngữ riêng lẻ
Thống kê:    Trả về xác suất của kết quả thử nghiệm bằng cách dùng phân bố nhị thức
Thống kê:    Trả về giá trị nhỏ nhất có phân bố nhị thức lũy tích lớn hơn hoặc bằng giá trị tiêu chuẩn
Kỹ thuật:    Trả về một “Bitwise And” của hai số
Kỹ thuật:    Trả về một số giá trị được dịch sang trái bằng số bit dịch chuyển
Kỹ thuật:    Trả về một bitwise OR của 2 số
Kỹ thuật:    Trả về một số giá trị được chuyển sang phải bằng số bit dịch chuyển
Kỹ thuật:    Trả về một bitwise “Exclusive Or” của hai số

Bổ trợ và Tự động:    Gọi một thủ tục trong một thư viện liên kết động hoặc nguồn mã
Toán học và lượng giác:    Làm tròn số đến số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa
Toán học và lượng giác:    Làm tròn số lên, đến số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa
Toán học và lượng giác:    Làm tròn số thành số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa. Bất kể dấu của số, số sẽ được làm tròn lên.
Thông tin:    Trả về các thông tin về định dạng, vị trí hoặc nội dung của một ô
Hàm này không khả dụng trong Excel Online.
Văn bản:    Trả về ký tự được xác định bởi số mã
Tương thích:    Trả về xác suất một đầu của phân bố khi bình phương
GHI CHÚ: Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.
Tương thích:    Trả về giá trị đảo của xác suất một đầu của phân bố khi bình phương
GHI CHÚ: Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.
Tương thích:    Trả về kiểm định tính độc lập
GHI CHÚ: Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.
Thống kê:    Trả về hàm mật độ xác suất beta lũy tích
Thống kê:    Trả về xác suất một đầu của phân bố khi bình phương
Thống kê:    Trả về hàm mật độ xác suất beta lũy tích
Thống kê:    Trả về giá trị đảo của xác suất một đầu của phân bố khi bình phương
Thống kê:    Trả về kiểm định tính độc lập
Tham chiếu và tra cứu:    Chọn một giá trị từ một danh sách các giá trị
Văn bản:    Loại bỏ tất cả ký tự không thể in ra khỏi văn bản
Văn bản:    Trả về một mã số cho ký tự đầu tiên trong một chuỗi văn bản
Tham chiếu và tra cứu:    Trả về số cột của một tham chiếu
Tham chiếu và tra cứu:    Trả về số lượng các cột trong một tham chiếu
Toán học và lượng giác:    Trả về số lượng các kết hợp cho một số đối tượng đã cho
Toán học và lượng giác:
Trả về số lượng các kết hợp với tần suất lặp cho một số mục đã cho
Kỹ thuật:    Chuyển đổi các hệ số thực và ảo thành số phức
Văn bản:    Kết hợp văn bản từ nhiều phạm vi và/hoặc chuỗi nhưng nó không cung cấp dấu phân cách hoặc IgnoreEmpty đối số.
Hàm này không sẵn dùng trong Excel 2016 cho Mac.
Văn bản:    Nối một số mục văn bản vào một mục văn bản
Tương thích:    Trả về khoảng tin cậy của trung bình tổng thể
Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.
Thống kê:    Trả về khoảng tin cậy của trung bình tổng thể
Thống kê:    Trả về khoảng tin cậy của trung bình tổng thể bằng cách dùng phân bố t Student
Kỹ thuật:    Chuyển đổi một số từ hệ thống đo lường này sang hệ thống đo lường khác
Thống kê:    Trả về hệ số tương quan giữa hai tập dữ liệu
Toán học và lượng giác:    Trả về cosin của một số
Toán học và lượng giác:    Trả về cosin hyperbolic của một số
Toán học và lượng giác:    Trả về dạng cosin hyperbolic của một số
Toán học và lượng giác:   Trả về cotang của một góc
Thống kê:    Đếm có bao nhiêu số nằm trong danh sách các đối số
Thống kê:    Đếm có bao nhiêu giá trị nằm trong danh sách các đối số
Thống kê:    Đếm số lượng ô trống trong phạm vi
Thống kê:    Đếm số ô trống trong phạm vi đáp ứng tiêu chí được cho
Thống kê:    Đếm số ô trong phạm vi đáp ứng nhiều tiêu chí
Tài chính:    Trả về số ngày từ lúc bắt đầu kỳ hạn phiếu lãi đến ngày thanh toán
Tài chính:    Trả về số ngày trong kỳ hạn phiếu lãi có chứa ngày thanh toán
Tài chính:    Trả về số ngày từ ngày thanh toán đến ngày phiếu lãi kế tiếp
Tài chính:    Trả về ngày phiếu lãi kế tiếp sau ngày thanh toán
Tài chính:    Trả về số phiếu lãi có thể thanh toán giữa ngày thanh toán và ngày đáo hạn
Tài chính:    Trả về ngày phiếu lãi trước đó trước ngày thanh toán
Tương thích:    Trả về hiệp phương sai, trung bình tích của mỗi cặp lệch
Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.
Thống kê:    Trả về hiệp phương sai, trung bình tích của mỗi cặp lệch
Thống kê:    Trả về hiệp phương sai mẫu, trung bình của các độ lệch tích cho mỗi cặp điểm dữ liệu trong hai tập dữ liệu
Tương thích:    Trả về giá trị nhỏ nhất có phân bố nhị thức lũy tích lớn hơn hoặc bằng giá trị tiêu chuẩn
Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.
Toán học và lượng giác:    Trả về cosecant của một góc
Toán học và lượng giác:    Trả về cosec hyperbolic của một góc
Cube:    Trả về tên, thuộc tính và thước đo chỉ số hiệu suất then chốt (KPI) và hiển thị tên và thuộc tính trong ô. KPI là một số đo có thể định lượng được, chẳng hạn như lãi gộp hàng tháng hoặc doanh số hàng quý của nhân viên, dùng để theo dõi hiệu suất của một tổ chức.
Cube:    Trả về một phần tử hoặc một bộ từ khối. Dùng để xác thực rằng phần tử hoặc bộ tồn tại trong khối.
Cube:    Trả về giá trị của thuộc tính phần tử trong khối. Dùng để xác thực rằng tên phần tử tồn tại trong khối và trả về thuộc tính được xác định cho phần tử này.
Cube:    Trả về phần tử thứ n hoặc được xếp hạng trong một bộ. Dùng để trả về một hoặc các thành phần trong một bộ, chẳng hạn như nhân viên kinh doanh đứng đầu hoặc 10 học sinh đứng đầu.
Cube:    Xác định một tập hợp phần tử được tính hoặc bộ bằng cách gửi một tập hợp biểu thức đến khối trên máy chủ, tạo tập hợp rồi trả tập hợp đó về Microsoft Office Excel.
Cube:    Trả về số mục trong một tập hợp.
Cube:    Trả về giá trị tổng hợp từ một khối.
Tài chính:    Trả về tiền lãi lũy tích được trả giữa hai kỳ
Tài chính:    Trả về tiền vốn lũy tích được trả cho một khoản vay giữa hai kỳ hạn

Ngày và giờ:    Trả về số tuần tự của một ngày cụ thể
Ngày và giờ:    Tính toán số ngày, tháng hoặc năm giữa hai ngày. Hàm này rất hữu ích trong các công thức khi bạn cần tính toán độ tuổi.
Ngày và giờ:    Chuyển đổi ngày tháng trong mẫu văn bản thành số sê-ri
Cơ sở dữ liệu:    Trả về giá trị trung bình của các mục nhập cơ sở dữ liệu được chọn
Ngày và giờ:    Chuyển đổi số tuần tự thành một ngày của tháng
Ngày và giờ:    Trả về số ngày giữa hai ngày
Ngày và giờ:    Tính toán số ngày giữa hai ngày dựa trên một năm 360 ngày
Tài chính:    Trả về khấu hao của một tài sản cho một kỳ hạn cụ thể bằng cách dùng phương pháp giảm dần cố định
Văn bản:    Thay đổi katakana hoặc chữ cái tiếng Anh có nửa độ rộng (một byte) trong chuỗi ký tự thành ký tự có độ rộng đầy đủ (hai byte)
Cơ sở dữ liệu:    Đếm các ô có chứa các số trong một cơ sở dữ liệu
Cơ sở dữ liệu:    Đếm các ô không trống trong cơ sở dữ liệu
Tài chính:    Trả về khấu hao của một tài sản cho một khoảng thời gian được xác định bằng cách dùng phương pháp giảm dần kép hoặc phương pháp khác mà bạn xác định
Kỹ thuật:    Chuyển đổi một số thập phân thành nhị phân
Kỹ thuật:    Chuyển đổi một số thập phân thành thập lục phân
Kỹ thuật:    Chuyển đổi một số thập phân thành bát phân
Toán học và lượng giác:    Chuyển đổi một đại diện dạng văn bản của một số trong một cơ số được cho thành một số thập phân
Toán học và lượng giác:    Chuyển đổi radian sang độ
Kỹ thuật:    Kiểm tra xem hai giá trị có bằng nhau không
Thống kê:    Trả về tổng bình phương độ lệch
Cơ sở dữ liệu:    Trích từ một cơ sở dữ liệu một bản ghi khớp với các tiêu chí cụ thể
Tài chính:    Trả về mức chiết khấu cho một chứng khoán
Cơ sở dữ liệu:    Trả về giá trị tối đa từ các mục nhập cơ sở dữ liệu được chọn
Cơ sở dữ liệu:    Trả về giá trị tối thiểu từ các mục nhập cơ sở dữ liệu được chọn
Văn bản:    Chuyển đổi một số thành văn bản, sử dụng định dạng tiền tệ $ (đô-la)
Tài chính:    Chuyển đổi một giá đôla, được thể hiện dưới dạng phân số, thành một giá đôla, được thể hiện dưới dạng số thập phân
Tài chính:    Chuyển đổi một giá đôla, được thể hiện dưới dạng số thập phân, thành một giá đôla, được thể hiện dưới dạng phân số
Cơ sở dữ liệu:    Nhân các giá trị trong một trường cụ thể của các bản ghi khớp với các tiêu chí trong cơ sở dữ liệu
Cơ sở dữ liệu:    Ước tính độ lệch tiêu chuẩn dựa trên mẫu của các mục nhập cơ sở dữ liệu được chọn
Cơ sở dữ liệu:    Tính độ lệch tiêu chuẩn dựa trên toàn bộ tổng thể của các mục nhập cơ sở dữ liệu được chọn
Cơ sở dữ liệu:    Thêm các số vào cột trường của các bản ghi trong cơ sở dữ liệu khớp với tiêu chí
Tài chính:    Trả về khoảng thời gian hàng năm của chứng khoán được thanh toán tiền lãi định kỳ
Cơ sở dữ liệu:    Ước tính phương sai dựa trên mẫu từ các mục nhập cơ sở dữ liệu được chọn
Cơ sở dữ liệu:    Tính phương sai trên cơ sở toàn bộ tổng thể của các mục nhập cơ sở dữ liệu được chọn

Ngày và giờ:    Trả về số sê-ri của một ngày trước hoặc sau ngày bắt đầu một số tháng đã xác định
Tài chính:    Trả về lãi suất hàng năm có hiệu lực
Web:    Trả về chuỗi mã URL
Hàm này không khả dụng trong Excel Online.
Ngày và giờ:    Trả về số sê-ri của ngày cuối cùng trong tháng trước hoặc sau một số tháng cụ thể
Kỹ thuật:    Trả về hàm lỗi
Kỹ thuật:    Trả về hàm lỗi
Kỹ thuật:    Trả về hàm lỗi bổ sung
Kỹ thuật:    Trả về hàm ERF bổ sung được tích hợp giữa x và vô cực
Thông tin:    Trả về một số tương ứng với một loại lỗi
Bổ trợ và Tự động:    Chuyển đổi một số thành đồng euro, chuyển đổi một số từ đồng euro thành một đồng tiền thành viên euro, hoặc chuyển đổi một số từ một đồng tiền thành viên euro thành một đồng tiền khác bằng cách dùng đồng euro làm trung gian (tam giác).
Toán học và lượng giác:    Làm tròn số lên đến một số nguyên chẵn gần nhất
Văn bản:    Kiểm tra xem hai giá trị văn bản có giống nhau không
Toán học và lượng giác:    Trả về e lũy thừa của một số đã cho
Thống kê:    Trả về phân bố hàm mũ
Tương thích:    Trả về phân bố hàm mũ
Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.

Toán học và lượng giác:    Trả về thừa số của một số
Toán học và lượng giác:    Trả về thừa số kép của một số
Lô-gic:    Trả về giá trị lô-gic FALSE
Thống kê:    Trả về phân bố xác suất F
Tương thích:    Trả về phân bố xác suất F
Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.
Thống kê:    Trả về phân bố xác suất F
Web:    Trả về dữ liệu cụ thể từ nội dung XML bằng cách dùng XPath đã xác định
Hàm này không khả dụng trong Excel Online.
Văn bản:    Tìm giá trị văn bản trong một văn bản khác (phân biệt chữ hoa, chữ thường)
Thống kê:    Trả về giá trị đảo của phân bố xác suất F
Thống kê:    Trả về giá trị đảo của phân bố xác suất F
Thống kê:    Trả về giá trị đảo của phân bố xác suất F
Thống kê:    Trả về chuyển đổi Fisher
Thống kê:    Trả về giá trị nghịch đảo của chuyển đổi Fisher
Văn bản:    Định dạng một số thành văn bản có số các chữ số thập phân cố định
Tính tương thích:    Làm tròn số xuống, tiến tới không
Trong Excel 2007 và Excel 2010, đây là một hàm Toán học và lượng giác.
Toán học và lượng giác:    Làm tròn số xuống, đến số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa
Toán học và lượng giác:    Làm tròn số thành số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa. Bất kể dấu của số, số sẽ được làm tròn lên.
Thống kê:    Trả về một giá trị dọc theo một xu hướng tuyến tính
Trong Excel 2016, hàm này được thay thế bằng FORECAST.LINEAR như là một phần của hàm Dự đoán mới, nhưng nó vẫn sẵn dùng để bảo đảm tính tương thích với các phiên bản trước.
Thống kê:    Trả về một giá trị tương lai dựa trên giá trị hiện có (lịch sử) bằng cách dùng phiên bản AAA của giải thuật làm nhẵn hàm mũ (ETS)
Hàm này không sẵn dùng trong Excel 2016 cho Mac.
Thống kê:    Trả về khoảng tin cậy cho giá trị dự báo tại một ngày đích
Hàm này không sẵn dùng trong Excel 2016 cho Mac.
Thống kê:    Trả về độ dài của mẫu hình lặp lại mà Excel phát hiện đối với chuỗi thời gian đã xác định
Hàm này không sẵn dùng trong Excel 2016 cho Mac.
Thống kê:    Trả về một giá trị thống kê là kết quả của quá trình dự báo chuỗi thời gian
Hàm này không sẵn dùng trong Excel 2016 cho Mac.
Thống kê:    Trả về một giá trị tương lai dựa trên giá trị hiện có
Hàm này không sẵn dùng trong Excel 2016 cho Mac.
Tham chiếu và tra cứu:    Trả về công thức với tham chiếu đã cho dưới dạng văn bản
Thống kê:    Trả về phân bố tần suất dưới dạng một mảng dọc
Thống kê:    Trả về kết quả của kiểm tra F-test
Tính tương thích:    Trả về kết quả của kiểm tra F-test
Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.
Tài chính:    Trả về giá trị tương lai của một khoản đầu tư
Tài chính:    Trả về giá trị tương lai của tiền vốn ban đầu sau khi áp dụng một chuỗi mức lãi gộp

Thống kê:    Trả về giá trị hàm Gamma
Thống kê:    Trả về phân bố gamma
Tương thích:    Trả về phân bố gamma
Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.
Thống kê:    Trả về giá trị đảo của phân bố lũy tích gamma
Tương thích:    Trả về giá trị đảo của phân bố lũy tích gamma
Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.
Thống kê:    Trả về lô-ga-rít tự nhiên của hàm gamma, Γ(x)
Thống kê:    Trả về lô-ga-rít tự nhiên của hàm gamma, Γ(x)
Thống kê:    Trả về 0,5 thấp hơn phân bố lũy tích thường chuẩn hóa
Toán học và lượng giác:    Trả về ước số chung lớn nhất
Thống kê:    Trả về trung bình hình học
Kỹ thuật:    Kiểm tra xem một số có lớn hơn một giá trị ngưỡng hay không
Tham chiếu và tra cứu:    Trả về dữ liệu được lưu trữ trong báo cáo PivotTable
Thống kê:    Trả về các giá trị dọc theo xu hướng hàm mũ

Thống kê:    Trả về trung bình điều hòa
Kỹ thuật:    Chuyển đổi một số thập lục phân thành nhị phân
Kỹ thuật:    Chuyển đổi một số thập lục phân thành thập phân
Kỹ thuật:    Chuyển đổi một số thập lục phân thành bát phân
Tham chiếu và tra cứu:    Tra cứu trong hàng trên cùng của một mảng và trả về giá trị của ô được chỉ báo
Ngày và giờ:    Chuyển đổi một số sê-ri thành một giờ
Tham chiếu và tra cứu:    Tạo một lối tắt hoặc bước nhảy để mở một tài liệu lưu giữ trên một máy chủ mạng, mạng nội bộ, hoặc Internet
Thống kê:    Trả về phân bố siêu bội
Tương thích:    Trả về phân bố siêu bội
Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.

Lô-gic:    Xác định một phép kiểm tra lô-gic cần thực hiện
Lô-gic:    Trả về một giá trị mà bạn xác định nếu một công thức đánh giá một lỗi, nếu không, trả về kết quả của công thức
Lô-gic:    Trả về giá trị mà bạn xác định nếu biểu thức giải quyết thành #N/A, nếu không trả về kết quả của biểu thức
Lô-gic:    Kiểm tra xem một hoặc nhiều điều kiện được đáp ứng và trả về một giá trị tương ứng với điều kiện đúng đầu tiên.
Hàm này không sẵn dùng trong Excel 2016 cho Mac.
Kỹ thuật:    Trả về giá trị tuyệt đối (các mô-đun) của một số phức
Kỹ thuật:    Chuyển đổi hệ số ảo thành số phức
Kỹ thuật:    Trả về theta tham đối, một góc được thể hiện bằng các radian
Kỹ thuật:    Trả về số liên hợp của một số phức
Kỹ thuật:    Trả về cosin của một số phức
Kỹ thuật:    Trả về cosin hyperbolic của một số phức
Kỹ thuật:    Trả về cotang của một số phức
Kỹ thuật:   Trả về cosec của một số phức
Kỹ thuật:   Trả về cosec hyperbolic của một số phức
Kỹ thuật:    Trả về thương số của hai số phức
Kỹ thuật:    Trả về số mũ của một số phức
Kỹ thuật:    Trả về lô-ga-rit tự nhiên của một số phức
Kỹ thuật:    Trả về lô-ga-rit cơ số 10 của một số phức
Kỹ thuật:    Trả về lô-ga-rit cơ số 2 của một số phức
Kỹ thuật:    Trả về một số phức lũy thừa nguyên
Kỹ thuật:    Trả về tích của các số phức
Kỹ thuật:    Trả về hệ số thực của một số phức
Kỹ thuật:    Trả về sec của một số phức
Kỹ thuật:    Trả về sec hyperbolic của một số phức
Kỹ thuật:    Trả về sin của một số phức
Kỹ thuật:    Trả về sin hyperbolic của một số phức
Kỹ thuật:    Trả về căn bậc hai của một số phức
Kỹ thuật:    Trả về chênh lệch giữa hai số phức
Kỹ thuật:    Trả về tổng của các số phức
Kỹ thuật:    Trả về tang của một số phức
Tham chiếu và tra cứu:    Dùng một chỉ mục để chọn một giá trị từ một tham chiếu hoặc mảng
Tham chiếu và tra cứu:    Trả về một tham chiếu được biểu thị bởi một giá trị văn bản
Thông tin:    Trả về thông tin về môi trường hoạt động hiện tại
Hàm này không khả dụng trong Excel Online.
Toán học và lượng giác:    Làm tròn số xuống đến một số nguyên gần nhất
Thống kê:    Trả về đoạn cắt của đường hồi quy tuyến tính
Tài chính:    Trả về lãi suất cho một chứng khoán được đầu tư toàn bộ
Tài chính:    Trả về thanh toán lãi cho một khoản đầu tư trong một kỳ hạn đã cho
Tài chính:    Trả về suất sinh lợi nội bộ cho các chuỗi dòng tiền mặt
Thông tin:    Trả về TRUE nếu giá trị trống
Thông tin:    Trả về TRUE nếu giá trị là bất kỳ lỗi nào ngoại trừ #N/A
Thông tin:    Trả về TRUE nếu giá trị là bất kỳ lỗi nào
Thông tin:    Trả về TRUE nếu số là số chẵn
Thông tin:    Trả về TRUE nếu có một tham chiếu đến một ô có chứa một công thức
Thông tin:    Trả về TRUE nếu giá trị là một giá trị lô-gic
Thông tin:    Trả về TRUE nếu giá trị là một giá trị lỗi #N/A
Thông tin:    Trả về TRUE nếu giá trị không phải là văn bản
Thông tin:    Trả về TRUE nếu giá trị là số
Thông tin:    Trả về TRUE nếu số là số lẻ
Thông tin:    Trả về TRUE nếu giá trị là một tham chiếu
Thông tin:    Trả về TRUE nếu giá trị là văn bản
Toán học và lượng giác:    Trả về một số được làm tròn lên đến số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa
Ngày và giờ   Trả về số của số tuần ISO của năm cho một ngày đã cho

Tài chính:    Tính tiền lãi được trả trong một kỳ hạn đã xác định của một khoản đầu tư
Văn bản:   Thay đổi các ký tự (một byte) nửa độ rộng trong chuỗi thành các ký tự (hai byte) độ rộng đầy đủ

Thống kê:    Trả về độ lồi của tập dữ liệu

Thống kê:    Trả về giá trị lớn nhất thứ k trong một tập dữ liệu
Toán học và lượng giác:    Trả về bội số chung nhỏ nhất
Văn bản:    Trả về các ký tự ngoài cùng bên trái từ giá trị văn bản
Văn bản:    Trả về số ký tự trong một chuỗi văn bản
Thống kê:    Trả về các tham số của một xu hướng tuyến tính
Toán học và lượng giác:    Trả về lô-ga-rit tự nhiên của một số
Toán học và lượng giác:    Trả về lô-ga-rit của một số cho một cơ số đã xác định
Toán học và lượng giác:    Trả về lô-ga-rit cơ số 10 của một số
Thống kê:    Trả về các tham số của một xu hướng hàm mũ
Tương thích:    Trả về giá trị nghịch đảo của phân bố lũy tích lô-ga-rit
Thống kê:    Trả về phân bố chuẩn lô-ga-rít lũy tích
Tương thích:    Trả về phân bố chuẩn lô-ga-rít lũy tích
Thống kê:    Trả về giá trị nghịch đảo của phân bố lũy tích lô-ga-rit
Tham chiếu và tra cứu:    Tra cứu các giá trị trong một vectơ hoặc mảng
Văn bản:    Chuyển đổi văn bản thành chữ thường

Tham chiếu và tra cứu:    Tra cứu các giá trị trong một tham chiếu hoặc mảng
Thống kê:    Trả về giá trị tối đa trong danh sách các đối số
Thống kê:    Trả về giá trị tối đa trong danh sách các đối số, bao gồm số, văn bản và các giá trị lô-gic
Thống kê:    Trả về giá trị tối đa giữa các ô được xác định bởi một tập hợp điều kiện hoặc tiêu chí đã cho
Hàm này không sẵn dùng trong Excel 2016 cho Mac.
Toán học và lượng giác:    Trả về giá trị xác định ma trận của một mảng
Tài chính:    Trả lại khoảng thời gian sửa đổi theo Macauley cho chứng khoán với mệnh giá giả định 100 USD
Thống kê:    Trả về số trung vị của các số đã cho
Văn bản:    Trả về một số ký tự cụ thể từ một chuỗi văn bản bắt đầu tại vị trí mà bạn xác định
Thống kê:    Trả về giá trị tối thiểu trong danh sách các đối số
Thống kê:    Trả về giá trị tối thiểu giữa các ô được xác định bởi một tập hợp điều kiện hoặc tiêu chí đã cho.
Hàm này không sẵn dùng trong Excel 2016 cho Mac.
Thống kê:    Trả về giá trị nhỏ nhất trong danh sách các đối số, bao gồm số, văn bản và các giá trị lô-gic
Ngày và giờ:    Chuyển đổi một số tuần tự thành một phút
Toán học và lượng giác:    Trả về giá trị nghịch đảo ma trận của một mảng
Tài chính:    Trả về suất sinh lợi nội bộ mà tại đó các dòng tiền tích cực và tiêu cực được tính toán ở các mức khác nhau
Toán học và lượng giác:    Trả về tích ma trận của hai mảng
Toán học và lượng giác:    Trả về số dư của phép chia
Tương thích:    Trả về giá trị chung nhất trong một tập dữ liệu
Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.
Thống kê:    Trả về một mảng dọc của các giá trị thường xảy ra nhất, hoặc các giá trị lặp lại trong một mảng hoặc phạm vi dữ liệu
Thống kê:    Trả về giá trị chung nhất trong một tập dữ liệu
Ngày và giờ:    Chuyển đổi một số tuần tự thành một tháng
Toán học và lượng giác:    Trả về một số được làm tròn thành một bội số mong muốn
Toán học và lượng giác:    Trả về đa thức của một tập số
Toán học và lượng giác:    Trả về ma trận đơn vị hoặc hướng đã xác định

Thông tin:    Trả về một giá trị được chuyển đổi thành một số
Thông tin:    Trả về giá trị lỗi #N/A
Thống kê:    Trả về phân bố nhị thức âm
Tương thích:    Trả về phân bố nhị thức âm
Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.
Ngày và giờ:    Trả về số ngày làm việc toàn thời gian giữa hai ngày
Ngày và giờ:    Trả về số ngày làm việc toàn thời gian giữa hai ngày bằng cách dùng các tham số để biểu thị những ngày nào và bao nhiêu ngày là ngày cuối tuần
Tài chính:    Trả về lãi suất danh nghĩa hàng năm
Thống kê:    Trả về phân bố lũy tích chuẩn
Tương thích:    Trả về phân bố lũy tích chuẩn
Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.
Thống kê:    Trả về giá trị đảo của phân bố lũy tích chuẩn
Tương thích:    Trả về giá trị đảo của phân bố lũy tích chuẩn
GHI CHÚ: Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.
Thống kê:    Trả về phân bố lũy tích thường chuẩn hóa
Tương thích:    Trả về phân bố lũy tích thường chuẩn hóa
Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.
Thống kê:    Trả về giá trị đảo của phân bố lũy tích thường chuẩn hóa
Tương thích:    Trả về giá trị đảo của phân bố lũy tích thường chuẩn hóa
Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.
Lô-gic:    Đảo ngược lô-gic của đối số của nó
Ngày và giờ:    Trả về số tuần tự của ngày và thời gian hiện tại
Tài chính:    Trả về số kỳ hạn cho một khoản đầu tư
Tài chính:    Trả về giá trị hiện tại thuần của một khoản đầu tư dựa trên một chuỗi các dòng tiền định kỳ và một mức chiết khấu
Văn bản    Chuyển đổi văn bản thành số theo cách độc lập bản địa

Kỹ thuật:    Chuyển đổi một số bát phân thành nhị phân
Kỹ thuật:    Chuyển đổi một số bát phân thành thập phân
Kỹ thuật:    Chuyển đổi một số bát phân thành thập lục phân
Toán học và lượng giác:    Làm tròn số lên đến một số nguyên lẻ gần nhất
Tài chính:    Trả về giá trên mỗi mệnh giá 100 USD của chứng khoán với một chu kỳ đầu tiên lẻ
Tài chính:    Trả về lợi tức của một chứng khoán với một chu kỳ đầu tiên lẻ
Tài chính:    Trả về giá trên mỗi mệnh giá 100 USD của chứng khoán với một chu kỳ cuối lẻ
Tài chính:    Trả về lợi tức của một chứng khoán với một chu kỳ cuối lẻ
Tham chiếu và tra cứu:    Trả về một phần bù tham chiếu từ một tham chiếu đã cho
Lô-gic:    Trả về TRUE nếu bất kỳ đối số nào là TRUE

Tài chính:   Trả về số chu kỳ được yêu cầu bởi một khoản đầu tư để đạt đến một giá trị đã xác định
Thống kê:    Trả về hệ số tương quan mômen tích Pearson
Thống kê:    Trả về phân vị thứ k của các giá trị trong phạm vi, tại đó k nằm trong phạm vi 0..1, loại trừ
Thống kê:    Trả về phân vị thứ k của các giá trị trong phạm vi
Tương thích:    Trả về phân vị thứ k của các giá trị trong phạm vi
Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.
Thống kê:    Trả về thứ hạng của một giá trị trong một tập dữ liệu dưới dạng phần trăm (không bao gồm 0..1) của tập dữ liệu
Thống kê:    Trả về thứ hạng phần trăm của một giá trị trong tập dữ liệu
Tương thích:    Trả về thứ hạng phần trăm của một giá trị trong tập dữ liệu
Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.
Thống kê:    Trả về số hoán vị của số đối tượng đã cho
Thống kê:    Trả về số lượng các hoán vị của một số đối tượng (có lặp lại) có thể được chọn từ tổng số đối tượng
Thống kê:    Trả về giá trị của hàm mật độ cho một phân bố thường tiêu chuẩn
Văn bản:    Trích các ký tự ngữ âm (furigana) từ một chuỗi văn bản
Toán học và lượng giác:    Trả về giá trị pi
Tài chính:    Trả về thanh toán định kỳ cho một niên kim
Thống kê:    Trả về phân bố Poisson
Tương thích:    Trả về phân bố Poisson
Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.
Toán học và lượng giác:    Trả về kết quả của một số lũy thừa
Tài chính:    Trả về số tiền thanh toán trên tiền vốn cho một khoản đầu tư cho một kỳ hạn đã cho
Tài chính:    Trả về giá trên mỗi mệnh giá 100 USD của một chứng khoán trả lãi định kỳ
Tài chính:    Trả về giá trên mỗi mệnh giá 100 USD của một chứng khoán được chiết khấu
Tài chính:    Trả về giá trên mỗi mệnh giá 100 USD của một chứng khoán trả lãi khi đáo hạn
Thống kê:    Trả về xác suất mà các giá trị trong phạm vi nằm giữa hai giới hạn
Toán học và lượng giác:    Nhân các đối số của nó
Văn bản:    Viết hoa chữ cái đầu của mỗi từ trong một giá trị văn bản
Tài chính:    Trả về giá trị hiện tại của một khoản đầu tư

Tương thích:    Trả về tứ phân vị của tập dữ liệu
Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.
Thống kê:    Trả về tứ phân vị của tập dữ liệu, dựa trên các giá trị phân vị từ 0..1, loại trừ
Thống kê:    Trả về tứ phân vị của tập dữ liệu
Toán học và lượng giác:    Trả về phần nguyên của phép chia

Toán học và lượng giác:    Chuyển đổi độ sang radian
Toán học và lượng giác:    Trả về số ngẫu nhiên giữa 0 và 1
Toán học và lượng giác:    Trả về số ngẫu nhiên giữa các số bạn xác định
Thống kê:    Trả về thứ hạng của số trong danh sách số
Thống kê:    Trả về thứ hạng của số trong danh sách số
Tương thích:    Trả về thứ hạng của số trong danh sách số
Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.
Tài chính:    Trả về lãi suất trên mỗi kỳ hạn của một niên kim
Tài chính:    Trả về số lượng nhận được khi tới hạn cho chứng khoán đầu tư đầy đủ
Bổ trợ và Tự động:    Trả về ID đăng ký của thư viện nối kết động (DLL) đã xác định hoặc tài nguyên mã đã đăng ký trước
Văn bản:    Thay thế các ký tự trong văn bản
Văn bản:    Lặp lại văn bản với số lần đã cho
Văn bản:    Trả về các ký tự ngoài cùng bên phải từ giá trị văn bản
Toán học và lượng giác:    Chuyển đổi chữ số Ả Rập sang La Mã dưới dạng văn bản
Toán học và lượng giác:    Làm tròn một số thành số chữ số đã xác định
Toán học và lượng giác:    Làm tròn số xuống, tiến tới không
Toán học và lượng giác:    Làm tròn số lên, xa khỏi không
Tham chiếu và tra cứu:    Trả về số hàng của một tham chiếu
Tham chiếu và tra cứu:    Trả về số hàng trong một tham chiếu
Tài chính:    Trả về một lãi suất tương đương cho sự tăng trưởng của một khoản đầu tư
Thống kê:    Trả về bình phương hệ số tương quan mômen tích Pearson
Tham chiếu và tra cứu:    Truy xuất dữ liệu thời gian thực từ một chương trình có hỗ trợ tự động hóa COM

Văn bản:    Tìm một giá trị văn bản trong một văn bản khác (không phân biệt chữ hoa, chữ thường)
Toán học và lượng giác:    Trả về sec của một góc
Toán học và lượng giác:    Trả về sec hyperbolic của một góc
Ngày và giờ:    Chuyển đổi một số tuần tự thành một giây
Toán học và lượng giác:    Trả về tổng chuỗi lũy thừa theo công thức
Thông tin:    Trả về số trang tính của trang tính được tham chiếu
Thông tin:    Trả về số lượng các trang trong một tham chiếu
Toán học và lượng giác:    Trả về dấu hiệu của một số
Toán học và lượng giác:    Trả về sin của góc đã cho
Toán học và lượng giác:    Trả về sin hyperbolic của một số
Thống kê:    Trả về độ xiên của phân bố
Thống kê:    Trả về độ xiên của phân bố dựa trên tổng thể: đặc trưng mức độ mất đối xứng của phân bố xung quanh trung bình của nó
Tài chính:    Trả về khấu hao đều của tài sản cho một kỳ hạn
Thống kê:    Trả về độ dốc của đường hồi quy tuyến tính
Thống kê:    Trả về giá trị nhỏ nhất thứ k trong một tập dữ liệu
Bổ trợ và Tự động:    Kết nối với nguồn dữ liệu bên ngoài và chạy một truy vấn từ một trang tính, sau đó trả về kết quả như là một mảng mà không cần lập trình macro
Toán học và lượng giác:    Trả về căn bậc hai dương
Toán học và lượng giác:    Trả về căn bậc hai (số * pi)
Thống kê:    Trả về giá trị chuẩn hóa
Tương thích:    Ước tính độ lệch tiêu chuẩn dựa trên mẫu
Thống kê:    Tính toán độ lệch tiêu chuẩn dựa trên toàn bộ tổng thể
Thống kê:    Ước tính độ lệch tiêu chuẩn dựa trên mẫu
Thống kê:    Ước tính độ lệch tiêu chuẩn dựa trên mẫu, bao gồm số, văn bản và giá trị lô-gic
Tương thích:    Tính toán độ lệch tiêu chuẩn dựa trên toàn bộ tổng thể
Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.
Thống kê:    Tính độ lệch tiêu chuẩn dựa trên toàn bộ tổng thể, bao gồm số, văn bản và giá trị lô-gic
Thống kê:    Trả về lỗi thông thường của giá trị y ước đoán cho mỗi giá trị x trong hồi quy
Văn bản:    Thay văn bản mới cho văn bản cũ trong một chuỗi văn bản
Toán học và lượng giác:    Trả về một tổng phụ trong một danh sách hoặc cơ sở dữ liệu
Toán học và lượng giác:    Thêm các đối số của nó
Toán học và lượng giác:    Thêm các ô được xác định bởi một tiêu chí đã cho
Toán học và lượng giác:    Thêm các ô trong một phạm vi đáp ứng nhiều tiêu chí
Toán học và lượng giác:    Trả về tổng tích của các cấu phần mảng tương ứng
Toán học và lượng giác:    Trả về tổng bình phương của các đối số
Toán học và lượng giác:    Trả về tổng chênh lệch bình phương của các giá trị tương ứng trong hai mảng
Toán học và lượng giác:    Trả về tổng của tổng bình phương của các giá trị tương ứng trong hai mảng
Toán học và lượng giác:    Trả về tổng bình phương của các chênh lệch của các giá trị tương ứng trong hai mảng
Lô-gic:    Đánh giá biểu thức so với danh sách các giá trị và trả về kết quả tương ứng với giá trị khớp đầu tiên. Nếu có không phù hợp, có thể trả về một giá trị mặc định tùy chọn.
Hàm này không sẵn dùng trong Excel 2016 cho Mac.
Tài chính:    Trả về số khấu hao tổng cả năm của tài sản cho một kỳ hạn đã xác định

Văn bản:    Chuyển đổi các đối số của nó thành văn bản
Toán học và lượng giác:    Trả về tang của một số
Toán học và lượng giác:    Trả về tang hyperbolic của một số
Tài chính:    Trả về lợi tức trái phiếu đổi ngang cho trái phiếu Kho bạc
Tài chính:    Trả về giá trên mỗi mệnh giá 100 USD cho trái phiếu Kho bạc
Tài chính:    Trả lại lợi tức cho trái phiếu Kho bạc
Thống kê:    Trả về Điểm Phần trăm (xác suất) cho phân bố t Student
Thống kê:    Trả về Điểm Phần trăm (xác suất) cho phân bố t Student
Thống kê:    Trả về phân bố t Student
Tương thích:    Trả về phân bố t Student
Văn bản:    Định dạng một số và chuyển đổi số đó thành văn bản
Văn bản:    Kết hợp văn bản từ nhiều phạm vi và/hoặc chuỗi và bao gồm một dấu tách bạn xác định giữa mỗi giá trị văn bản sẽ được kết hợp. Nếu dấu phân tách không phải là một chuỗi văn bản trống, hàm này sẽ có hiệu quả móc nối các phạm vi.
Hàm này không sẵn dùng trong Excel 2016 cho Mac.
Ngày và giờ:    Trả về số tuần tự của một thời gian cụ thể
Ngày và giờ:    Chuyển đổi giờ trong mẫu văn bản thành số sê-ri
Thống kê:    Trả về giá trị t của phân bố t Student dưới dạng một hàm của xác suất và bậc tự do
Thống kê:    Trả về giá trị nghịch đảo của phân bố t Student
Tương thích:    Trả về giá trị nghịch đảo của phân bố t Student
Ngày và giờ:    Trả về số tuần tự ngày của hôm nay
Tham chiếu và tra cứu:    Trả về hoán đổi của một mảng
Thống kê:    Trả về các giá trị dọc theo một xu hướng tuyến tính
Văn bản:    Loại bỏ các khoảng trắng khỏi văn bản
Thống kê:    Trả về trung bình phần bên trong của tập dữ liệu
Lô-gic:    Trả về giá trị lô-gic TRUE
Toán học và lượng giác:    Rút ngắn số thành số nguyên
Thống kê:    Trả về xác suất gắn với kiểm tra t Student
Tương thích:    Trả về xác suất gắn với kiểm tra t Student
Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.
Thông tin:    Trả về một số biểu thị loại dữ liệu của một giá trị

Văn bản:    Trả về ký tự Unicode là các tham chiếu bởi giá trị số thức đã cho
Văn bản:    Trả về số (điểm mã) tương ứng với ký tự đầu tiên của văn bản
Văn bản:    Chuyển đổi văn bản thành chữ hoa

Văn bản:    Chuyển đổi một đối số văn bản thành một số
Tương thích:    Ước tính phương sai dựa trên mẫu
Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.
Thống kê:    Tính toán dung sai trên cơ sở toàn bộ tổng thể
Thống kê:    Ước tính phương sai dựa trên mẫu
Thống kê:    Ước tính phương sai dựa trên mẫu, bao gồm số, văn bản và giá trị lô-gic
Tương thích:    Tính toán dung sai trên cơ sở toàn bộ tổng thể
Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.
Thống kê:    Tính phương sai dựa trên toàn bộ tổng thể, bao gồm số, văn bản và giá trị lô-gic
Tài chính:    Trả về khấu hao của một tài sản cho một kỳ hạn đã xác định hoặc kỳ hạn một phần bằng cách dùng phương pháp giảm dần
Tham chiếu và tra cứu:    Tra cứu trong cột thứ nhất của một mảng và di chuyển qua hàng để trả về giá trị của một ô

Web:    Trả về dữ liệu từ một dịch vụ web.
Hàm này không khả dụng trong Excel Online.
Ngày và giờ:    Chuyển đổi số tuần tự thành một ngày của tuần
Ngày và giờ:    Chuyển đổi số sê-ri thành một số biểu thị cho vị trí theo dạng số thức của một tuần trong một năm
Tương thích:    Tính phương sai dựa trên toàn bộ tổng thể, bao gồm số, văn bản và giá trị lô-gic
Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.
Thống kê:    Trả về phân bố Weibull
Ngày và giờ:    Trả về số sê-ri của một ngày trước hoặc sau một số ngày làm việc đã xác định
Ngày và giờ:    Trả về số tuần tự của ngày trước hay sau một số ngày làm việc được xác định bằng cách dùng các tham số để biểu thị những ngày nào và bao nhiêu ngày là ngày cuối tuần

Tài chính:    Trả về suất sinh lợi nội bộ của một lịch biểu dòng tiền mặt không nhất thiết phải theo định kỳ
Tài chính:    Trả về giá hiện tại thuần của một lịch biểu dòng tiền mặt không nhất thiết phải theo định kỳ
Lô-gic:    Trả về một OR riêng lô-gic của tất cả các đối số

Ngày và giờ:    Chuyển đổi một số tuần tự thành một năm
Ngày và giờ:    Trả về phần của năm thể hiện cho số ngày trọn vẹn tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc
Tài chính:    Trả về lợi tức trên chứng khoán trả lãi định kỳ
Tài chính:    Trả về lợi tức hàng năm cho chứng khoán giảm giá; ví dụ, một trái phiếu Kho bạc
Tài chính:    Trả về lợi tức hàng năm cho chứng khoán trả lãi khi đáo hạn

Thống kê:    Trả về giá trị xác suất một đầu của kiểm tra z
Tương thích:    Trả về giá trị xác suất một đầu của kiểm tra z
Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.

(Theo Microsoft)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here