Excel 2016 - Hàm làm tròn (round) bài tập đơn giản

Nhatthienkt – có giá trị xác định. Ví dụ: 5,256 làm tròn lấy 2 số sau dấu phẩy thì hàm round sẽ cho kết quả là 5,26. nào cùng tìm hiểu hàm round.

Cú pháp hàm Round

ROUND(number, num_digits)

number Bắt buộc. Số mà bạn muốn làm tròn.
num_digits Bắt buộc. Số chữ số mà bạn muốn làm tròn số tới đó.

  • Nếu num_digits lớn hơn 0 (không), thì số được làm tròn tới số vị trí thập phân được chỉ định.
  • Nếu num_digits bằng 0, thì số được làm tròn tới số nguyên gần nhất.
  • Nếu num_digits nhỏ hơn 0, thì số được làm tròn sang bên trái dấu thập phân.
Excel 2016 - Hàm làm tròn (round) bài tập đơn giản

Bài tập đơn giản để hiểu thêm nhé. hãy phân biệt sự khác nhau khi dùng hàm Round lấy số bên trái trong ví dụ dưới đây.

Excel 2016 - Hàm làm tròn (round) bài tập đơn giản

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here