Cập nhật liên tục các văn bản thông tư kế toán ngân sách xã, phường, thị trấn

VANPHONGIT.COM – Chuyên mục bạn đang theo dõi là toàn bộ các file văn bản phục vụ công tác văn phòng, kế toán. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục và chọn lọc các văn bản phu hợp với công việc.

Cập nhật liên tục các văn bản thông tư kế toán ngân sách xã, phường, thị trấn

Dưới  đây là danh sách các văn bản còn hiệu lực và đang áp dụng.

I. Văn bản phục vụ công tác văn phòng

1. Thông tư 01/2011/TT-BNV

Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/1/2011 Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. Thay thế Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ

II. Văn bản phục vụ công tác kế toán xã, phường, thị trấn

7. Thông tư 129/2017/TT-BTC

Thông tư 129/2017/TT-BTC (ngày 04/12/2017) Quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên (hiệu lực từ 01/02/2018)
– File dính kèm:

6. Thông tư 132/2017/TT-BTC

Thông tư 132/20167TT-BTC (ngày 15/12/2017) Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (hiệu lực từ 29/01/2018)

5. Thông tư 324/2016/TT-BTC

Thông tư 324/2016/TT-BTC (ngày 21/12/2016) quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước do bộ trưởng bộ tài chính ban hành (đang hiệu lực)

4. Thông tư 77/2017/TT-BTC

Thông tư 77/2017/TT-BTC Thông tư này có hiệu lực từ ngày 12/9/2017, áp dụng từ năm ngân sách 2017 và thay thế Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 về việc hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc (TABMIS).
– File Excel: (các biểu mẫu) Thông tư 77/2017/TT-BTC

3. Thông tư 121/2017/TT-BTC

Thông tư 121/2017/TT-BTC của Vụ Tài Chính các ngân hàng và tổ chức tài chính có hiệu lực từ  01/01/2018 Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc yận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mói, đô thị văn minh”
– File pdf: 121_2017_TT-BTC

2. Thông tư 91/2017/TT-BTC

Thông tư 91/2017/TT-BTC có hiệu lực 31/08/2017 Quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên.

1. Thông tư 63/2017/TT-BTC

Thông tư 63/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/8/2017 Quy định về lập dự toán, quản lỷ, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here