MISA Bamboo.NET 2019 R11 (16/10/2018)  Kế toán mong muốn khi in mẫu số 01-SDKP/ĐVDT và mẫu số 02-SDKP/ĐVDT không lấy lên số liệu của XDCB để đáp ứng yêu cầu của kho bạc.
·Từ các phiên bản trước R11, khi in Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc và Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại kho bạc nhà nước đang lấy lên cả thông tin số liệu XDCB nên không đáp ứng được nhu cầu đối chiếu riêng số phát sinh chi thường xuyên theo yêu cầu của kho bạc.
·Từ phiên bản R11, phần mềm cho phép in Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc và Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại kho bạc nhà nước không lấy lên số liệu hoạt động XDCB, đáp ứng nhu cầu anh/chị nộp báo cáo lên kho bạc đối chiếu riêng số phát sinh chi thường xuyên.
Chi tiết thay đổi: 
Để in 2 báo cáo Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc và Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại kho bạc nhà nước không bao gồm số liệu XDCB

Bạn vào menu Trợ giúp –> Cập nhật
Cập nhật MISA Bamboo.NET 2019 R11 (16/10/2018)
 

* Tính năng mới:

1.  Cập nhật mẫu biểu 15/QTDA: Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo Thông tư 64/2018/TT-BTC
2.  Cập nhật mẫu biểu 16/QTDA: Bảng đối chiếu số liệu sử dụng nguồn vốn đầu tư theo Thông tư 64/2018/TT-BTC
3.  Kế toán mong muốn có thể dễ dàng sử dụng được phần mềm khi đã có giấy phép sử dụng hoặc hỗ trợ đăng ký mua/gia hạn để có được GPSD.
4.  Kế toán mong muốn khi in mẫu số 01-SDKP/ĐVDT và mẫu số 02-SDKP/ĐVDT không lấy lên số liệu của XDCB để đáp ứng yêu cầu của kho bạc
5.  Kế toán muốn cập nhật mẫu C2-10/NS: Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách theo Thông tư 77/2017/TT-BTC
6.  Kế toán muốn in Bảng kê nộp thuế (TT số 84/2016/TT-BTC) trên Phiếu nộp tiền kho bạc để nộp thuế cho Kho bạc thuận lợi hơn
7.  Kế toán muốn khi chi tiền thì in được Bảng kê chứng từ chi (Thông tư 344/2016) hiển thông tin chương, khoản, tiểu mục và nếu có nhiều trang thì trang sau hạ thấp 1/4 trang giấy để trình duyệt
8.  Kế toán muốn kiểm tra dữ liệu đã cập nhật các mã khắc phục nào để kế toán dễ tìm kiếm
9.  Kế toán muốn nhanh chóng cập nhật được đầu số mới của của các số điện thoại di động 11 số trên dữ liệu phần mềm để giảm thời gian thao tác chỉnh sửa thủ công
Cập nhật MISA Bamboo.NET 2019 R11 (16/10/2018)

 

Cập nhật MISA Bamboo.NET 2019 R11 (16/10/2018)
 
10. Kế toán muốn trang cuối cùng của giấy rút dự toán không hiển thị dòng trống, đánh số giấy rút dự toán theo từng hình thức rút để đáp ứng yêu cầu kho bạc
11. Khi xem B03b-X: Báo cáo quyết toán chi theo mục lục ngân sách, kế toán muốn xem lũy kế số chi ngân sách từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo để kiểm soát tình hình chi của đơn vị
* Sửa lỗi:
1.  Lỗi hiển thị cảnh báo tiếng anh khi cất chứng từ điều chỉnh dự toán bỏ trống thông tin Số được giao
2.  Lỗi hiển thị trang trắng và hiển thị cảnh báo tiếng anh khi in Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (TT77); Giấy rút dự toán ngân sách C2-02a(TT77)
3.  Lỗi hiển thị cảnh báo tiếng anh khi thực hiện in Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư sau khi sửa thông tin trên chứng từ chuyển khoản kho bạc tương ứng
4.  Lỗi lấy lên sai số liệu cột Dự toán năm chỉ tiêu Tổng chi khi in báo cáo tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế (Đặc thù Gò Công)
5.  Kiến nghị: Không cho phép khai báo Hoạt động thuộc Loại hoạt động cấp cha.
6.  C2-03/NS: Lỗi số dư bị gộp lại khi có cùng Mã thống kê, khác Khoản.
7.  Mẫu C2-03/NS:  mất các thông tin trên chứng từ, báo cáo khi trên file excel xuất khẩu.
8.  Lỗi hiển thị cảnh báo tiếng anh khi chuyển đổi dữ liệu có ngày bắt đầu hạch toán lớn hơn ngày 12 từ bản thấp hơn lên bản R10

Xem chi tiết bằng cách nhấp F1 và tìm đến phên bản R11

Cập nhật MISA Bamboo.NET 2019 R11 (16/10/2018)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here