MS Word: Khi bạn tham gia một cuộc thi nào đó, yêu cầu bạn cần trình bày nội dung bằng file.doc và có hạn chế số lượng từ. Làm thế nào để bạn đếm được số lượng từ, số lượng ký tự… công việc này rất đơn giản, QuanTriMang.com sẽ hướng dẫn bạn cách đếm ký tự trong file văn bản như sau:

1. Lựa chọn (bôi đen) đoạn văn bản cần đếm.

2. Vào Tools / Word count…

Đếm số ký tự trong đoạn văn bản

3. Xuất hiện hộp thoại Word Count:

Đếm số ký tự trong đoạn văn bản

Các thông số thông báo như sau:

– Pages: Số trang

– Words: Số từ

– Characters (no spaces): Số ký tự (không tính ký tự trắng)

– Characters (with space): Số ký tự (Tính cả ký tự trắng)

– Paragraphs: Số đoạn Lines: Số dòng.

£ Include footnotes and endnotes: Không đếm chú thích 

R Include footnotes and endnotes: Đếm cả chú thích

– Nút Show Toolbar: Hiển thị thanh công cụ Word Count

Đếm số ký tự trong đoạn văn bản

4. Close: Đóng hộp thoại thông báo.

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here