Access cho phép bạn sắp xếp, lọc dữ liệu một cách nhanh chóng và dễ dàng. Đó là hai thao tác có liên quan với nhau, chúng có thể giúp bạn quản lý dữ liệu hiệu quả hơn. Chương này đã chỉ cho bạn cách thực hiện cả hai thao tác đó.

Trước khi chuyển sang chương 6, phải chắc bạn hiểu được các nội dung sau: 

• Sắp xếp dữ liệu theo thứ tự xác định. 

• Thông tin có thể được lưu giữ theo thứ tự tăng dần (từ nhỏ nhất cho tới lớn nhất) hoặc giảm dần (từ lớn tới nhỏ). 

• Bạn có thể sử dụng đặc tính sắp xếp đơn giản để sắp xếp nhanh một bảng dựa trên nội dung của một hay nhiều trường. 

• Bạn có thể sử dụng sắp xếp phức tạp để sắp xếp nhiều trường không liền nhau. Và cũng có thể sử dụng nó để sắp xếp các trường theo các thứ tự khác nhau (tăng dần hoặc giảm dần). 

• Để tạo một sắp xếp phức tạp, sử dụng cửa sổ Filter. 

• Filter (bộ lọc) là một cách để giới hạn tạm thời những bản ghi mà Access hiển thị. Filter tạo ra một bảng con. 

• Tạo một filter bằng cách xác định tiêu chuẩn để Access sử dụng khi lựa chọn các bản ghi sẽ hiển thị. Bạn xác định tiêu chẩn sử dụng cửa sổ Filter. 

• Filter sẽ bị mất khi bạn đóng cửa sổ bảng. Bạn có thể lưu và sau đó sử dụng lại filter nếu bạn lưu nó dưới dạng một truy vấn.

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here