Truy vấn là những công cụ rất mạnh, bạn có thể sử dụng nó để lựa chọn, thay đổi và thao tác với thông tin trong cơ sở dữ liệu. Từ một nguồn dữ liệu (bảng hay các truy vấn khác), một truy vấn chọn lựa các bản ghi theo các tiêu chuẩn đã được xác định. Access sẽ làm gì với những bản ghi đó, phụ thuộc vào loại truy vấn bạn thiết kế.

Trong chương này, chúng ta đã tìm hiểu các truy vấn cơ bản, và một số các truy vấn khác. Khi bạn kết hợp thông tin ở chương này với những gì đã học ở các chương trước, bạn sẽ nhận thấy rằng các truy vấn không hề khó hiểu hay phức tạp như bạn nghĩ lúc đầu.

Trước khi chuyển sang chương 7, hãy chắc chắn là bạn hiểu được những nội dung sau: 

• Một truy vấn là một cách để bạn đặt câu hỏi cho Access về thông tin trong các bảng. 

• Access cho phép bạn tạo năm loại truy vấn: Truy vấn lựa chọn (Select), Truy vấn hành động (Action), Truy vấn Crosstab, Truy vấn tham số (Parameter), và Truy vấn SQL 

• Các truy vấn là phần khác của cơ sở dữ liệu, giống như các bảng, báo cáo, và macro. Bạn có thể sử dụng nút Queries trong cửa sổ Database để xem các loại truy vấn trong cơ sở dữ liệu. 

• Bạn có thể sử dụng Query Wizard để tạo 4 loại truy vấn khác. Đó là các instructive (trong những gì truy vấn đã hoàn thành) và là nơi bắt đầu cho các truy vấn riêng. 

• Bạn có thể sử dụng cửa số thiết kế để thiết kế các truy vấn riêng từ sự hỗn tạp. Ở cửa sổ này, cùng với thanh công cụ thiết kế truy vấn, cho phép bạn chỉ định và tạo nhiều loại truy vấn. 

• Lưới QBE xuất hiện ở phía dưới của cửa sổ thiết kế truy vấn. Sử dụng lưới, bạn có thể chỉ định những trường Access sử dụng để quyết định nếu các bản ghi được hiển thị, cũng như thêm các bản ghi mà Access sẽ hiển thị trong kết quả truy vấn. 

• Khi thiết kế một truy vấn, bạn có thể chỉ định thuộc tính cho các trường trong kết quả truy vấn. Những thuộc tính của trường tương tự như các thuộc tính khi thiết kế cho bảng.

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here