Report Wizard bạn đã sử dụng ở đầu chương này không phải là phần duy nhất được cung cấp bởi Access, mà còn các phần khác bạn có thể dùng như vậy. Từ thực đơn Insert, bạn truy cập Wizard bằng cách chọn Report. Sau đó, Access hiển thị hộp thoại New Report như hình 1.

MS Access 2003 - Bài 32: Sử dụng Report Wizards khác
Hình 1: Hộp thoại New Report

Chú ý rằng ở phía dưới hộp thoại New Report là nơi xác định nguồn dữ liệu (bảng hoặc truy vấn) sẽ được sử dụng làm cơ sở cho báo cáo. Phía trên hộp thoại là 6 sự chọn lựa đại diện cho các hành động khác nhau mà bạn có thể dùng: 

Design View: Cho phép bạn tạo một báo cáo sử dụng cửa sổ thiết kế báo cáo. Phần này sẽ được trình bày chi tiết ở chương 14. 

Report Wizard. Tạo một báo cáo sử dụng Report Wizard cơ bản. Đây là cùng một Wizard bạn sử dụng nếu kích đúp chuột vào Create Report By Using Wizard trong phần Reports của cửa sổ Database 

AutoReport: Colummar: Tạo một báo cáo mà danh sách mỗi trường trong một bản ghi ở trên một dòng ngăn cách. (Loại báo cáo này có thể tiêu tốn một lượng giấy lớn). 

AutoReport: Tabular: Tạo một báo cáo tương tự như một bảng tính – một bản ghi trên một dòng, với các trường xuất phát ngang từ trái sang phải trang. 

Chart Wizard: Tạo một báo cáo bao gồm một biểu đồ được chuyển hóa từ dữ liệu trong bảng hoặc truy vấn. 

Label Wizard: Tạo nhiều loại khác nhau của các lables

Phần lớn những báo cáo trên đây đều sử dụng một Report Wizard khác nhau. Báo cáo của bạn lựa chọn câu trả lời ở đây sẽ quyết định câu hỏi sau đó. Thậm chí kết quả cuối cùng là khác nhau, câu hỏi được hỏi ở phần đưa ra là tương tự nhau. Tất cả bạn cần làm là áp dụng những kỹ năng có được ở chương này và mọi việc sẽ trở nên thuận lợi

Một trường hợp ngoại lệ là khi bạn muốn tạo các nhãn. Trong phần tiếp theo, bạn học cách sử dụng Label Wizard để tạo các nhãn dựa vào thông tin trong cơ sở dữ liệu.

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here