Quản Trị Mạng – Mối quan hệ giữa các bảng là sự liên kết dữ liệu giữa các bảng. Bằng cách xác định mối quan hệ bảng, bạn có thể kéo các bản ghi từ các bảng có liên quan dựa trên các trường quan hệ.

MS Access 2007 - Bài 8: Thiết lập quan hệ giữa các bảng

Quan hệ một-một

Quan hệ một-một là quan hệ giữa hai bảng mà được thiết lập khi trường quan hệ đều là khóa chính ở cả hai bảng. Mỗi bản ghi trong bảng A chỉ có thể có một bản ghi phù hợp trong bảng B.

MS Access 2007 - Bài 8: Thiết lập quan hệ giữa các bảng
Quan hệ một – một

Quan hệ một – nhiều

Quan hệ một – nhiều là quan hệ giữa hai bảng mà khóa chính trong một bảng có thể được sao chép nhiều lần trong bảng khác hoặc có thể hiểu là một bản ghi trong bảng A chỉ có thể có nhiều bản ghi phù hợp trong bảng B, nhưng một bản ghi trong bảng B chỉ có một bản ghi phù hợp trong bảng A.

MS Access 2007 - Bài 8: Thiết lập quan hệ giữa các bảng
Quan hệ một – nhiều

Tạo mối quan hệ bảng

Để tạo mối quan hệ giữa các bảng:

– Kích vào tab Database Tools trên vùng Ribbon

– Chọn nút Relationships

MS Access 2007 - Bài 8: Thiết lập quan hệ giữa các bảng

– Kích vào tab Design

– Chọn Show Table

MS Access 2007 - Bài 8: Thiết lập quan hệ giữa các bảng

Lựa chọn các bảng muốn tạo quan hệ

– Kích nút Add để thêm các bảng

– Kích nút Close để tắt cửa sổ Show Table.

MS Access 2007 - Bài 8: Thiết lập quan hệ giữa các bảng

– Chọn trường bạn muốn để tạo một mối quan hệ từ đó

– Kéo một trường ghép với trường quan hệ trong bảng khác

– Kích OK.

MS Access 2007 - Bài 8: Thiết lập quan hệ giữa các bảng

In mối quan hệ bảng

– Kích tab Database Tools.

– Kích nút Relationships.

– Kích nút Relationship Report trên tab Design.

MS Access 2007 - Bài 8: Thiết lập quan hệ giữa các bảng

– Kích nút Print.

MS Access 2007 - Bài 8: Thiết lập quan hệ giữa các bảng

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here