Quản Trị Mạng – Truy vấn cho phép bạn lựa chọn và lọc dữ liệu từ nhiều bảng. Các truy vấn có thể được lưu và sử dụng bất cứ lúc nào cần thiết.

Truy vấn Wizard

Query Wizard sẽ giới thiệu từng bước để xây dựng một truy vấn. Để thực thi một truy vấn sử dụng Query Wizard:

– Kích tab Create

– Kích nút Query Wizard

MS Access - Bài 10: Truy vấn cơ sở dữ liệu

– Chọn kiểu truy vấn bạn muốn thực thi

– Kích OK.

MS Access - Bài 10: Truy vấn cơ sở dữ liệu

– Chọn các trường bạn muốn có trong mỗi bảng bằng cách chọn trường và kích nút  MS Access - Bài 10: Truy vấn cơ sở dữ liệu

– Để lựa chọn các trường từ nhiều bảng khác nhau, kích vào mũi tên xuống của Table/Queries

– Kích Next.

MS Access - Bài 10: Truy vấn cơ sở dữ liệu

Hoàn thành Query wizard

– Nhập tên cho truy vấn

– Kích Finish.

MS Access - Bài 10: Truy vấn cơ sở dữ liệu

– Kết quả truy vẫn sẽ hiển thị như sau:

MS Access - Bài 10: Truy vấn cơ sở dữ liệu

Để chuyển đổi giữa bảng và truy vấn:

– Mở Navigation Pane

– Kích đúp vào tên bảng hoặc truy vấn để xem.

MS Access - Bài 10: Truy vấn cơ sở dữ liệu

Tính năng thiết kế truy vấn

Bạn có thể thiết kế một truy vấn với nút Query Design. Để thiết kế một truy vấn sử dụng Query Design:

– Kích nút Query Design trên tab Create.

MS Access - Bài 10: Truy vấn cơ sở dữ liệu

– Hộp thoại Show Table xuất hiện cho phép bạn lựa chọn bảng

– Kích Add để thêm bảng và kích nút Close để đóng hộp thoại Show Table

MS Access - Bài 10: Truy vấn cơ sở dữ liệu

– Kích đúp vào tên trường bạn muốn nó xuất hiện trong lưới thiết kế

– Lặp lại bước trên đối với các trường khác

MS Access - Bài 10: Truy vấn cơ sở dữ liệu

– Kích nút Run để thực thi truy vấn.

MS Access - Bài 10: Truy vấn cơ sở dữ liệu

Thiết kế truy vấn kèm theo các điều kiện

Tiêu chuẩn truy vấn là sự kiếm tìm các điều kiện được sử dụng trong truy vấn để lấy dữ liệu. Bạn có thể thiết lập tiêu chuẩn là một số cụ thể hay chuỗi dữ liệu, hay vùng dữ liệu.

“value” Chỉ hiển thị bản ghi phù hợp với giá trị chính xác (thay thế từ value bằng từ bạn muốn tìm)
= Bằng
< Nhỏ hơn
<= Nhỏ hơn hoặc bằng
> Lớn hơn
>= Lớn hơn hoặc bằng
<> Khác nhau
Between X And Y Trong một khoảng (lấy giá trị trong khoảng giữa X và Y)
Is Null Giá trị Null
And Chỉ đúng nếu điều kiện tồn tại
Or Đúng nếu một trong hai điều kiện tồn tại
Not Đúng nếu 1 trường hợp không đúng

 
Để tạo điều kiện cho truy vấn:

– Kích vào truy vấn bạn muốn thêm điều kiện

– Nhập điều kiện truy vấn cho trong mục Criteria

MS Access - Bài 10: Truy vấn cơ sở dữ liệu

– Sau đó kích nút Run để thực thi truy vấn.

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here