Quản Trị Mạng – Reports (báo cáo) là một cách thức để xem và phân tích một số lượng lớn dữ liệu. Bạn có thể sử dụng Report Wizard hay tạo một báo cáo tùy ý mà bạn cần.

Report Views

Reports có thể được hiển thị theo 4 chế độ sau:

Design View Chế độ Design View cung cấp cho bạn với cấu trúc của báo cáo. Bạn có thể thêm, chỉnh sửa hay xóa các thành phần của report. Nhưng bạn không thể thao tác dữ liệu trong nhiều bảng được kết hợp với báo cáo.
Report View Report View cho phép bạn xem dữ liệu từ bảng nhưng không thay đổi cách bố trí của báo cáo.
Layout View Chế độ này cho phép bạn xem dữ liệu từ bảng và có thể thêm, chỉnh sửa, xóa các thành phần của báo cáo.
Print Preview Print Preview cho phép bạn xem báo cáo sẽ trông như thế nào khi được in ra.

Để thay đổi chế độ xem báo cáo:

– Kích vào nút View trên tab Home

MS Access - Bài 13: Tạo Reports (báo cáo)

Tạo một Report

Để tạo một báo cáo trắng:

– Kích nút Blank Report trên tab Create

MS Access - Bài 13: Tạo Reports (báo cáo)

– Kích nút Add Existing Fields

– Từ danh sách các trường, kích và kéo các trường lên báo cáo

MS Access - Bài 13: Tạo Reports (báo cáo)

Report Wizard

Để tạo một báo cáo sử dụng Report Wizard:

– Trên tab Create, kích nút Report Wizard

MS Access - Bài 13: Tạo Reports (báo cáo)

– Chọn Tables/Queries mà bạn muốn có trên báo cáo

– Chọn các trường bạn muốn cho lên báo cáo rồi ấn nút > (nếu bạn chọn từng trường) hoặc ấn nút >> (nếu bạn chọn tất cả các trường).

– Kích Next

MS Access - Bài 13: Tạo Reports (báo cáo)

– Chọn sắp xếp theo thứ tự cho báo cáo

– Kích Next

MS Access - Bài 13: Tạo Reports (báo cáo)

– Chọn cách bố trí (Layout) và định hướng quay ngang hay dọc (Orientation) cho báo cáo

– Sau đó kích Next

MS Access - Bài 13: Tạo Reports (báo cáo)

– Chọn kiểu cho báo cáo

– Kích Next

MS Access - Bài 13: Tạo Reports (báo cáo)

– Tạo một tiêu đề cho báo cáo

– Chọn cách bạn muốn mở báo cáo để xem (Preview the report) hoặc chỉnh sửa báo cáo (Modify the report’s design)

– Kích Finish

MS Access - Bài 13: Tạo Reports (báo cáo)

Trường tính toán

Bạn có thể tạo các báo cáo mà trong đó có cả trường tính toán. Những báo cáo này sẽ hiển thị thông tin mà bạn muốn với một phép toán số học. Để thêm một trường tính toán vào báo cáo:

– Mở Report bạn muốn tạo thêm trường tính toán

– Kích nút View

– Kích Design View

– Kích tab Design

– Kích nút Text Box

MS Access - Bài 13: Tạo Reports (báo cáo)

– Kích vào phần trên báo cáo, nơi bạn muốn định vị textbox

– Kích nút Property Sheet

MS Access - Bài 13: Tạo Reports (báo cáo)

– Kích tab Data

– Kích vào nút phía bên phải của Control Source có ký hiệu ba chấm

MS Access - Bài 13: Tạo Reports (báo cáo)

– Chèn thêm các trường bạn muốn có trong tính toán

– Kích OK.

MS Access - Bài 13: Tạo Reports (báo cáo)

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here