Quản Trị Mạng – Access 2007 cung cấp một vùng rộng các tùy chọn có thể tùy chỉnh mà cho phép bạn làm việc với Access tốt hơn. Để truy cập những tùy chọn này:

– Kích Office Button

– Chọn Access Options

MS Access - Bài 2: Customize Access
Hình 1: Chọn Access Options

Popular

Những tính năng này cho phép bạn xác định môi trường làm việc với việc sử dụng ScreenTips, vị trí và định dạng file cho cơ sở dữ liệu, username.

MS Access - Bài 2: Customize Access
Hình 2: Thiết lập tính năng Popular

Current Database

Tính năng này cho phép bạn thiết lập các tùy chọn cho Application, Navigation, Ribbon và Toolbars, AutoCorrect, và Filters.

MS Access - Bài 2: Customize Access
Hình 3: Thiết lập tính năng Current Database

Datasheet

Tính năng này cho phép bạn xác định các tùy chọn riêng trong chế độ datasheet, bao gồm Default colors, Gridlines and cell effects và Default font.

MS Access - Bài 2: Customize Access
Hình 4: Thiết lập tính năng Datasheet

Object Designers

Tính năng này cho phép bạn tùy chỉnh các tùy chọn cho việc tạo và chỉnh sửa các đối tượng cơ sở dữ liệu trong Access bao gồm Table Design, Query Design, Forms/Reports, và Error Checking.

MS Access - Bài 2: Customize Access
Hình 5: Thiết lập tính năng Object Designers

Proofing

Tính năng này cho phép bạn thay đổi cách Access tự động chỉnh và định dạng nội dung của cơ sở dữ liệu và cách nó phát hiện lỗi.

MS Access - Bài 2: Customize Access
Hình 6: Thiết lập tính năng Proofing

Advanced

Tính năng này cho phép bạn tùy chỉnh ở mức độ cao cấp trong Access, bao gồm Editing, Display, Printing và các tùy chọn cao cấp khác

MS Access - Bài 2: Customize Access
Hình 7: Thiết lập tính năng Advanced

Customize

Customize cho phép bạn thêm các tính năng vào Quick Access Toolbar. Nếu có công cụ cho phép bạn sử dụng thường xuyên, bạn có thể muốn thêm chúng vào Quick Access Toolbar.

MS Access - Bài 2: Customize Access
Hình 8: Thiết lập tính năng Customize

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here