Quản Trị Mạng – Bạn có thể tạo một cơ sở dữ liệu mới từ đầu hoặc từ cơ sở dữ liệu wizard.

Tạo cơ sở dữ liệu mới

Để tạo một cơ sở dữ liệu mới từ đầu:

– Kích chọn Microsoft Office Button.

– Chọn New.

– Chọn biểu tượng New Blank Database.

MS Access - Bài 4: Tạo cơ sở dữ liệu mới
Hình 1: Tạo cơ sở dữ liệu từ New Blank Database

– Nhập tên cho cơ sở dữ liệu vào phần vùng bên phải ngay sau khi chọn New Blank Database.

– Kích Create để tạo.

MS Access - Bài 4: Tạo cơ sở dữ liệu mới
Hình 2: Bước hoàn thành tạo Database mới

Các mẫu cơ sở dữ liệu

Để tạo một cơ sở dữ liệu mới từ các mẫu cơ sở dữ liệu:

– Kích Microsoft Office Button.

– Kích New.

– Chọn mẫu cơ sở dữ liệu bạn muốn tạo.

MS Access - Bài 4: Tạo cơ sở dữ liệu mới
Hình 3: Tạo cơ sở dữ liệu từ Templates

– Nhập tên cho cơ sở dữ liệu.

– Kích nút Download để tạo một cơ sở dữ liệu mới từ mẫu đó.

MS Access - Bài 4: Tạo cơ sở dữ liệu mới
Hình 4: Hoàn thành việc tạo Database từ Templates

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here