Table Views

Quản Trị Mạng – Có hai cách xem bảng trong Access và thêm dữ liệu vào bảng: Design ViewDatasheet View.

Trong chế độ Design View, bạn có thể xem tất cả các trường với các kiểu dữ liệu và sự mô tả về bảng (nếu có).

MS Access - Bài 5: Tạo bảng

Để xem bảng ở chế độ Design View:

– Kích mũi tên xuống của nút View.

– Chọn Design View.

MS Access - Bài 5: Tạo bảng

Đối với các bảng mà đã được thêm vào cơ sở dữ liệu trước đó thì có thể không xem được (nếu muốn xem thì bạn chọn tên bảng đó, kích chuột phải vào bảng và chọn Design View).

MS Access - Bài 5: Tạo bảng
Chế độ Design view cho bảng DMKhach

Trong chế độ Datasheet View, bạn có thể hiển thị các bản ghi trong một bảng, mỗi một dòng là một bản ghi. Tiêu đề cột là các trường bạn định nghĩa cho cơ sở dữ liệu.

Để xem ở chế độ Datasheet View:

– Kích vào mũi tên xuống ở nút View.

– Chọn Datasheet View.

MS Access - Bài 5: Tạo bảng
Chế độ Datasheet View cho bảng DMKhach

Thêm các trường mới

Có nhiều cách để thêm các trường mới vào một cơ sở dữ liệu. Các trường mới có thể được thêm trong chế độ Datasheet View hoặc Design View.

Có hai cách để thêm một trường mới trong chế độ Datasheet View: Add New Field hoặc New Field Button.

Để thêm một New Field trong Datasheet:

– Kích cột Add New Field

MS Access - Bài 5: Tạo bảng

Để thêm một trường mới sử dụng nút New Field:

– Kích tab Datasheet trên vùng Ribbon.

– Chọn nút New Field.

– Chọn kiểu trường bạn muốn để thêm từ cửa sổ Field Templates.

MS Access - Bài 5: Tạo bảng

Để thêm một trường mới trong chế độ Design View:

– Kích nút Design View.

– Kích vào trường sẵn có tiếp theo.

– Nhập tên trường vào cột Field Name.

MS Access - Bài 5: Tạo bảng

Các kiểu dữ liệu

Có nhiều kiểu dữ liệu mà một trường có thể được xác định. Khi tạo một trường mới trong cơ sở dữ liệu, bạn nên đặt kiểu dữ liệu thích hợp cho trường đó.

Bảng sau liệt kê các kiểu dữ liệu cho các trường:

Kiểu dữ liệu Ý nghĩa
Text Kiểu văn bản, số, hay chuỗi không quá 255 ký tự
Memo Tương tự như trường văn bản, có thể chứa kiểu text, số, hay dữ liệu không quá 2GB.
Number Kiểu số không quá 16bytes
Date/Time Kiểu ngày và giờ
Currency Kiểu tiền tệ không quá 8bytes và chính xác tới 4 số thập phân
AutoNumber Access tạo một số duy nhất cho mỗi bản ghi mới. Thường dùng làm khóa chính cho bảng.
Yes/No Kiểu logic (đúng/sai)
OLE Object Kiểu nhúng và kết nối đói tượng (hình ảnh, tài liệu, đồ họa) không quá 2GB
Hyperlink Địa chỉ siêu lien kết như các địa chỉ Web
Attachment Đính kém như ảnh, bảng tính, tài liệu và biểu đồ

Chỉnh sửa kiểu dữ liệu trong trường

Khi tạo các bảng, bạn nên xác định các kiểu dữ liệu của bảng sao cho phù hợp với kiểu dữ liệu mà được xác định cho trường.

Để chỉnh sửa kiểu dữ liệu trong Datasheet View:

– Kích trường bạn muốn xác định.

– Chọn tab Datasheet trên vùng Ribbon.

– Kích mũi tên xuống phía bên phải Data Type.

– Chọn kiểu dữ liệu mà sẽ xác định cho trường đó.

MS Access - Bài 5: Tạo bảng

Để chỉnh sửa định dạng của dữ liệu:

– Kích trường bạn muốn định dạng.

– Chọn tab Datasheet trên Ribbon.

– Chọn mũi tên phía bên phải Format và chọn kiểu định dạng phù hợp.

MS Access - Bài 5: Tạo bảng

Để chỉnh sửa Data Type trong chế độ Design View:

– Chọn Design View

– Chọn tên trường bạn muốn để định nghĩa hay tạo một trường mới.

– Kích Data Type.

– Chọn Data Type thích hợp.

– Định dạng trường trong hộp thoại Field Properties.

MS Access - Bài 5: Tạo bảng

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here