Quản Trị Mạng – Trong việc quản lý bảng, chúng ta có thể xóa bảng, đổi tên, và tạo các mô tả về bảng sao cho phù hợp với nội dung chứa trong bảng dữ liệu.

Xóa bảng

Để xóa bảng:

– Mở cơ dở dữ liệu bạn muốn bằng cách kích Microsoft Office Button và chọn Open.

– Kích phải vào bảng và chọn Delete.

MS Access - Bài 6: Quản lý bảng

Đổi tên bảng

Để đổi tên một bảng:

– Mở cơ sở dữ liệu từ Microsoft Office Button và kích Open.

– Kích phải vào bảng và chọn Rename.

– Nhập tên mới.

MS Access - Bài 6: Quản lý bảng

Thêm phần mô tả cho bảng

Để thêm phần mô tả cho bảng:

– Mở cơ sở dữ liệu bằng cách kích Microsoft Office Button và chọn Open.

– Kích phải vào bảng và chọn Table Properties.

MS Access - Bài 6: Quản lý bảng

– Kích vào vùng Description.

– Nhập phần mô tả.

MS Access - Bài 6: Quản lý bảng

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here