Khóa chính

Quản Trị Mạng – Khóa chính là một định danh duy nhất cho một bản ghi. Khóa chính không thể cùng tồn tại ở cả hai bản ghi. Trường này có thể không không bao giờ được để trống

MS Access - Bài 7: Khóa

Khóa ghép

Một khóa ghép là một khóa chính mà bao gồm hai hoặc nhiều trường. Nó cũng có thể được gọi là khóa ràng buộc.

Khóa ngoại

Một khóa ngoại là một trường hay sự kết hợp các trường được liên quan tới khóa chính của bảng khác.

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here