Excel chứa ngày tháng của một năm như một dãy các số liên tiếp. Hệ thống này bắt đầu với ngày thứ nhất là ngày 1 tháng 1 năm 1900, ngày thứ hai là ngày 2 tháng 1 năm 1900, và tiếp là các ngày sau đó

Cú pháp của hàm ngày tháng Excel DATE:

DATE (Year, Month, Day)

Year (Năm)

Đối số năm có thể từ một tới 4 con số

– Nếu năm ở khoảng từ 0 đến 1899, Excel sẽ thêm vào giá trị 1900 để tính năm. Ví dụ, DATE(100,1,2) – hàm Date sẽ trả về giá trị ngày 2 tháng 1 năm 2000 (1900 +100)

– Nếu năm ở trong khoảng 1900 đến 9999, Excel sử dụng giá trị trong khoảng đó như một năm. Ví dụ, DATE(2000,1,2) – hàm Date sẽ trả về giá trị là ngày 2 tháng 1 năm 2000.

– Nếu năm nhỏ hơn 0 hay lớn hơn 10000, Excel trả về giá trị lỗi #NUM 

Month (tháng)

Tháng là một số đại diện cho tháng của năm. Nếu tháng lớn hơn 12, thì số tháng lớn hơn đó sẽ được chuyển thành các tháng đầu tiên trong năm tiếp theo. Ví dụ, DATE(1996,14,2) sẽ trả về giá trị là ngày 2 tháng 2 năm 1997. 

Day (Ngày)

Ngày là số ngày của một tháng. Nếu ngày lớn hơn số ngày trong tháng, thì ngày đó sẽ chuyển thành các ngày đầu trong tháng tiếp theo. Ví dụ: DATE(1996,1,35) sẽ trả về giá trị là ngày 4 tháng 2 năm 1996.

Các tính toán trong hàm Date

Để tính sự chênh lệch giữa 2 ngày trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần:

– Trong ô A1, nhập vào ngày tháng đầu tiên. Trong ô A2, nhập vào ngày tháng thứ 2

– Trong ô A3, nhập công thức =A2-A1 để tính sự chênh lệch giữa ngày tháng thứ 2 và ngày tháng thứ nhất

– Công thức này sẽ tính sự chênh lệch giữa 2 ngày

– Để tính được sự chênh lệch trong tuần, sử dụng công thức =(A2-A1)/7

Thêm ngày hoặc tuần vào ngày tháng

– Nhập một ngày tháng trong ô A1

– Trong ô A2, nhập công thức =A1 +120. Công thức này sẽ thêm 120 ngày cho ngày tháng đó

– Để gộp tuần thành ngày tháng, Nhân số tuần với 7 để tính số ngày, ví dụ =A1+(10*7) (gộp 10 tuần)

Thêm tháng vào ngày tháng

– Nhập một ngày tháng trong ô A1

– Trong ô A2, nhập vào công thức: =DATE(Year(A1), MONTH(A1)+1, DAY(A1))

– Nếu thay đổi giá trị +1 thành +2 hoặc +3, bạn sẽ thêm 2 hay 3 tháng theo thứ tự định sẵn

Tìm ra ngày cuối cùng của tháng

– Nhập một ngày tháng trong ô A1

– Trong ô A2, nhập công thức: =DATE(Year(A1), MONTH(A1)+1, 1)-1

– Công thức này sẽ cho bạn một ngày tháng là kết quả ngày cuối cùng của tháng trong ô A1

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here