Tạo Speaker Notes

Speaker Notes (chú thích cho người trình bày) có thể được thêm để cho phép bạn tạo chú thích cho mỗi slides. Để thêm speaker notes:

• Lựa chọn slide

• Kích View

• Kích Note Pages

• Kích vào phần Click to Add Notes trên màn hình

• Nhập chú thích cho silde đó

MS PowerPoint 2007 - Bài 11: In bản trình chiếu

In một bản trình chiếu

Có một số tùy chọn để in một bản trình chiếu. Chúng gồm có:

Slides: Đây là những slide bạn muốn xem nếu bạn đã trình bày, tùy chọn này cho phép bạn in một slides trên một trang

Handouts: tùy chọn này cho phép bạn chọn in nhiều slides trên một trang, ví dụ: 1, 2, 3, 4, 5 hoặc 9 trên một trang

Notes Page: Tùy chọn này gồm các slides và các chú thích cho người trình bày

Outline View: Tùy chọn này sẽ in cả đường bao của bản trình chiếu

Để truy cập vào các tùy chọn in:

• Kích Microsoft Office Button

• Kích Print

• Trong hộp thoại In, kích mũi tên bên cạnh mục Print what

• Chọn định dạng và kích OK để in

MS PowerPoint 2007 - Bài 11: In bản trình chiếu

Xem trước khi in:

• Kích Microsoft Office Button

• Chọn Print

• Kích Print Preview

• Kích mũi tên bên cạnh Print What để thay đổi các tùy chọn in

• Để in từ chế độ Print Preview, kích Print

MS PowerPoint 2007 - Bài 11: In bản trình chiếu

Để thoát khỏi chế độ Print Preview:

• Kích nút Close Print Preview

MS PowerPoint 2007 - Bài 11: In bản trình chiếu

Đóng gói một bản trình chiếu

Khi bạn muốn đóng gói một bản trình chiếu cùng với tất cả các file được đính kèm:

• Kích Microsoft Office Button

• Kích Publish

• Kích Package for CD

• Nhập tên cho CD

• Kích Copy to CD hoặc Copy to Folder.

MS PowerPoint 2007 - Bài 11: In bản trình chiếu

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here