Quản Trị Mạng – PowerPoint 2007 cung cấp một vùng rộng các tùy chọn có thể tùy chỉnh, cho phép bạn làm việc một cách tốt nhất. Để truy cập vào các tùy chọn này:

• Kích Office Button

• Kích nút PowerPoint Options.

MS PowerPoint 2007 - Bài 2: Tùy chỉnh PowerPoint

Popular

Tính năng này cho phép bạn xác định môi trường làm việc với thanh công cụ mini, sự phối màu, tùy chỉnh tên người dùng và truy cập vào tính năng Live Preview. Tính năng Live Preview cho phép bạn xem trước kết quả của việc áp dụng thiết kế và định dạng thay đổi mà không áp dụng lên nó.

MS PowerPoint 2007 - Bài 2: Tùy chỉnh PowerPoint

Proofing

Tính năng này cho phép bạn tùy chỉnh làm thế nào để hiệu chỉnh các từ. Bạn có thể tùy chỉnh các thiết lập tự động và bỏ qua các từ nhất định hay các lỗi trong tài liệu thông qua Custom Dictionaries.

MS PowerPoint 2007 - Bài 2: Tùy chỉnh PowerPoint

Save

Tính năng này cho phép bạn tùy chỉnh cách các slide được lưu. Bạn có thể xác định cách lưu tự động và nơi bạn muốn các slide được lưu.

MS PowerPoint 2007 - Bài 2: Tùy chỉnh PowerPoint

Advanced

Tính năng này cho phép bạn xác định các tùy chọn để chỉnh sửa, sao chép, dán, in, hiển thị, trình chiếu các slide và các thiết lập khác.

MS PowerPoint 2007 - Bài 2: Tùy chỉnh PowerPoint

Customize

Customize cho phép bạn thêm các tính năng vào Quick Access Toolbar. Nếu bạn có các công cụ sử dụng thường xuyên, bạn có thể thêm chúng vào Quick Access Toolbar.

MS PowerPoint 2007 - Bài 2: Tùy chỉnh PowerPoint

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here