SmartArt là một tính năng trong Office 2007, cho phép bạn chọn các hình ảnh, đồ họa khác nhau vào sile bao gồm các biểu đồ phát triển, biểu đồ danh sách, biểu đồ hình tròn, biểu đồ quy trình,… Trong bài viết này Quantrimang.com sẽ hướng dẫn bạn cách chèn hình ảnh vào slide cũng như chèn các biểu đồ dữ liệu vào bài thuyết trình.

Chèn ảnh vào slide PowerPoint

Để chèn ảnh vào slide:

 • Kích tab Insert
 • Kích nút Picture
 • Duyệt ảnh từ file của bạn
 • Kích vào tên ảnh
 • Kích Insert
 • Để di chuyển ảnh, kích vào ảnh và kéo tới vị trí mong muốn

MS PowerPoint 2007 - Bài 7: Chèn hình ảnh và đồ họa trong slide

Chèn Clip Art vào slide

Để chèn Clip Art:

 • Kích tab Insert
 • Kích nút Clip Art
 • Tìm kiếm các hình mẫu sử dụng hộp thoại Clip Art
 • Kích chọn Clip Art
 • Để di chuyển hình mẫu, kích vào nó và kéo tới vị trí mong muốn

MS PowerPoint 2007 - Bài 7: Chèn hình ảnh và đồ họa trong slide

Chỉnh sửa ảnh và hình mẫu

Khi bạn chèn một hình ảnh hay hình mẫu vào bản trình chiếu, một tab mới sẽ xuất hiện trên vùng Ribbon. Tab Format cho phép bạn định dạng hình ảnh và đồ họa. Tab Format có 4 nhóm:

 • Adjust: Điều chỉnh độ sáng, sự tương phản và màu sắc của ảnh
 • Picture Style: Cho phép bạn đặt một khung hay đường viền xung quanh ảnh và chèn thêm hiệu ứng cho ảnh
 • Arrange: Điều chỉnh tính chuẩn trực và sự quay cho ảnh
 • Size: Cắt ảnh và tùy chỉnh kích thước cho ảnh

MS PowerPoint 2007 - Bài 7: Chèn hình ảnh và đồ họa trong slide

Chèn Shape vào slide

Để chèn Shape:

 • Kích tab Insert
 • Kích nút Shapes
 • Kích vào hình bạn chọn

MS PowerPoint 2007 - Bài 7: Chèn hình ảnh và đồ họa trong slide

 • Kích vào Slide
 • Kéo con trỏ để mở rộng hình

MS PowerPoint 2007 - Bài 7: Chèn hình ảnh và đồ họa trong slide

Để định dạng hình:

 • Kích Shape
 • Kích tab Format

MS PowerPoint 2007 - Bài 7: Chèn hình ảnh và đồ họa trong slide

Chèn SmartArt

SmartArt là một tính năng trong Office 2007, cho phép bạn chọn các hình ảnh đồ họa khác nhau bao gồm các biểu đồ phát triển, biểu đồ danh sách, biểu đồ hình tròn và biểu đồ quy trình. Để thêm SmartArt:

 • Kích tab Insert
 • Kích nút SmartArt
 • Kích vào SmartArt bạn chọn

MS PowerPoint 2007 - Bài 7: Chèn hình ảnh và đồ họa trong slide

 • Kích SmartArt
 • Kéo SmartArt tới vị trí mong muốn trong slide

Để định dạng SmartArt:

 • Kích SmartArt
 • Kích tab Design hoặc tab Format
 • Kích vào SmartArt để thêm văn bản và hình ảnh.

MS PowerPoint 2007 - Bài 7: Chèn hình ảnh và đồ họa trong slide

Thêm một Photo Album

Photo Album là một tính năng mới trong PowerPoint 2007, cho phép bạn tạo photo album để chia sẻ hình ảnh một cách dễ dàng. Bạn có thể tạo một photo album như sau:

 • Kích nút Photo Album trên tab Insert
 • Kích New Photo Album
 • Kích File/Disk để chèn hình ảnh vào photo album
 • Di chuyển ảnh lên hay xuống theo thứ tự của album bằng cách kích vào mũi tên lên hoặc xuống.

MS PowerPoint 2007 - Bài 7: Chèn hình ảnh và đồ họa trong slide

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here