Quản Trị Mạng – Macros là các tính năng tiên tiến, có thể làm tăng tốc độ hiệu chỉnh hay định dạng mà bạn có thể thực thi thường xuyên trong một tài liệu Word. Chúng ghi lại chuỗi các lựa chọn mà bạn chọn để cho một loạt các hành động có thể được hoàn thành trong một bước.

Ghi một Macro

Để ghi một Macro:

• Kích tab View trên vùng Ribbon

• Kích vào mũi tên phía dưới Macros

MS Word 2007 - Bài 12: Tạo Macros

• Chọn Record Macro, hộp thoại xuất hiện như sau:

MS Word 2007 - Bài 12: Tạo Macros

• Nhập tên (không chứa dấu cách)

• Kích vào nơi bạn muốn gán cho một nút (trên Quick Access Toolbar) hay bàn phím (chuỗi các phím)

Để gán Macro cho một nút trên Quick Access Toolbar:

– Kích Button

– Dưới Customize Quick Access Toolbar, lựa chọn tài liệu mà bạn muốn Macro có sẵn.

MS Word 2007 - Bài 12: Tạo Macros

– Dưới lệnh chọn: Kích Macro mà bạn đang ghi

– Kích Add

– Kích OK để bắt đầu ghi Macro

– Thực thi các hành động bạn muốn được ghi trong Macro

– Kích Macros

– Kích vào Stop Recording Macros

MS Word 2007 - Bài 12: Tạo Macros

Để gán một nút Macro cho một phím tắt:

– Ở hôp thoại Record Macro, kích Keyboard

– Trong hộp Press New Shortcut Key, nhập phím tắt mà bạn muốn gán cho nút Macro và kích Assign

MS Word 2007 - Bài 12: Tạo Macros

– Kích Close để bắt đầu ghi Macro

– Thực thi các hành động bạn muốn được ghi trong Macro

– Kích Macros

– Kích Stop Recording Macros

Chạy Macro

Chạy một Macro phụ thuộc vào nơi nó được thêm vào Quick Access Toolbar hay nếu nó được gán là một phím tắt.

• Để chạy một Macro từ Quick Access Toolbar, kích vào biểu tượng Macro

MS Word 2007 - Bài 12: Tạo Macros

• Để chạy một Macro từ phím tắt, chỉ cần ấn các phím mà bạn đã lập trình để chạy Macro.

Bài tiếp theo: MS Word – Bài 13: Tạo mục lục tự động

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here