Quản Trị Mạng – Track Changes là một tính năng đặc biệt của Word, cho phép bạn thấy những thay đổi được thực hiện cho một tài liệu. Các công cụ Track Changes đều có trong tab Reviewing trên vùng Ribbon.

MS Word - Bài 17: Công cụ Track Changes

Bắt đầu sử dụng Track changes

Để theo dõi những thay đổi bạn sẽ áp dụng cho tài liệu, bạn phải kích vào biểu tượng Track Changes (hoặc ấn tổ hợp phím Ctr+Shift+E)

Bắt đầu công cụ Tracking Changes:

• Kích tab Review trên Ribbon

• Kích Track Changes

• Thực hiện các thay đổi cho tài liệu của bạn và ngay lập tức bạn có thể nhìn thấy những thay đổi vừa thực hiện.

MS Word - Bài 17: Công cụ Track Changes

Xem tài liệu

Có 4 cách để xem một tài liệu sau khi bạn thay đổi:

Final Showing Markup: Đây là cách xem tài liệu với những thay đổi được hiển thị

Final: Cách này cho thấy các tài liệu được thay đổi mà không hiển thị những thay đổi

Original Showing Markup: Cho thấy tài liệu gốc cùng với những thay đổi được hiển thị

Original: Cho thấy tài liệu gốc mà không có bất kỳ thay đổi nào.

Để thay đổi cách xem tài liệu, kích lựa chọn thích hợp trong nhóm Tracking của tab Review trên Ribbon.

MS Word - Bài 17: Công cụ Track Changes

Tính năng Show Markup cho phép bạn xem các mục khác nhau (như comments, formating, …) và chọn xem các ý kiến của các tác giả khác nhau.

MS Word - Bài 17: Công cụ Track Changes

Chấp nhận hoặc loại bỏ các thay đổi

Khi bạn xem các thay đổi trong một tài liệu, bạn có thể chọn để chấp nhận hoặc không chấp nhận các thay đổi. Điều này cho phép bạn xem xét lại tài liệu bằng cách những thay đổi nào có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận.

MS Word - Bài 17: Công cụ Track Changes

Comments

Biểu tượng New Comment cũng cho phép bạn thêm các chú thích vào tài liệu. Để thêm một chú thích mới, chỉ cần đặt con trỏ vào nơi bạn muốn thêm chú thích và kích vào New Comment

MS Word - Bài 17: Công cụ Track Changes

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here