1. Vào Format / Paragraph…

MS Word: Định dạng đoạn văn bản

=> Xuất hiện hộp thoại Paragraph:

2. Chọn thẻ Indents and Spacing

MS Word: Định dạng đoạn văn bản

3. General

 • Alignment: Căn lề.
  • Left: Căn lề trái
  • Justified: Dàn đều chữ sang 2 bên lề
  • Centered: Căn lề giữa
  • Right: Căn lề phải.
 • Outline level:

4. Indentation: Lùi vào / ra đoạn văn bản so với lề

 • Left: Lề trái
 • Right: Lề phải:
                      Số (-) lùi ra ngoài lề
                      Số (+) lùi vào trong lề
 • Special:
  • First line: Để lề cho dòng đầu của đoạn văn bản, mặc định để By = 1,27 cm MS Word: Định dạng đoạn văn bản 
  • Hanging: Dòng không phải là dòng đầu tiên của đoạn văn bản, thường để mặc định By = 0

5. Spacing: Khoảng cách trống giữa các đoạn văn bản.

 • Before: Khoảng cách từ điểm trên cùng của đoạn với đoạn trên.
 • After: Khoảng cách từ điểm dưới cùng của đoạn đến đoạn dưới.
 • Line spacing: Độ giãn dòng trong đoạn.
  • Single: Giãn dòng đơn (Ctrl + 1)
  • 1,5 lines: Giãn dòng 1,5 (Ctrl + 5)
  • Double: Giãn dòng đôi (Ctrl + 2)
  • At least: Độ giãn nhỏ nhất.
  • Exactly: Độ giãn để theo số chính xác bằng At MS Word: Định dạng đoạn văn bản.
  • Multiple: Độ giãn lớn nhất
 • Với độ giãn dòng là At least, Exactly và Multiple có phần At  MS Word: Định dạng đoạn văn bản để điền số tùy thích.

6. Kích vào nút Tabs… nếu muốn thay đổi độ dài của tab (mặc định độ dài của tab = 1,27cm)

* Trường hợp bạn có thể sử dụng thanh công cụ Formatting để căn lề nhanh đoạn văn bản:

 • Căn lề trái: MS Word: Định dạng đoạn văn bản  (Ctrl + L)
 • Căn lề giữa: MS Word: Định dạng đoạn văn bản (Ctrl + E)
 • Căn lề phải:  MS Word: Định dạng đoạn văn bản  (Ctrl + R)
 • Dàn đều chữ sang 2 bên lề: MS Word: Định dạng đoạn văn bản  (Ctrl + J)

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here