Hiển thị các bài đăng có nhãn Kế Toán. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Kế Toán. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 20 tháng 11, 2018

TT 344 Một số nội dung mới trong Quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn

Để phù hợp với Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, và nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn, ngày 30/12/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 344/2016/TT-BTC Quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn (dưới đây viết tắt là TT 344)Thông tư này được áp dụng từ năm ngân sách 2017 và thay thế Thông tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn (dưới đây viết tắt là TT 60).
TT 344 Một số nội dung mới trong Quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn

TT 344 so với TT 60 có một số nội dung mới, như sau:
 1. Về nguồn thu của ngân sách xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã)
 1.1. Đối với các khoản thu ngân sách xã hưởng 100%:
- TT 344 bỏ nội dung thu “các khoản đóng góp tự nguyện khác” (Ngân sách xã chỉ được thu các khoản đóng góp theo nguyên tắc tự nguyện để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng do Hội đồng nhân dân xã quyết định đưa vào ngân sách xã quản lý);
- TT 344 xác định cụ thể thêm khoản thu của ngân sách xã: Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước do các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc xã xử lý theo quy định của pháp luật, sau khi trừ đi các chi phí theo quy định của pháp luật.
 1.2. Đối với các khoản thu phân chia theo tỉ lệ phần trăm (%)
 Bốn  khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách xã, thị trấn với ngân sách cấp trên là Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình; Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh và Lệ phí trước bạ nhà, đất;  TT 344 quy định: Căn cứ vào khả năng thực tế nguồn thu và nhiệm vụ chi của xã, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định tỷ lệ phần trăm (%) đến tối đa là 100% các khoản thu này cho ngân sách xã; không còn quy định tỷ lệ ngân sách xã, thị trấn được hưởng tối thiểu 70% như TT 60.
          1.3. Đối với thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
- Thu bổ sung cân đối: TT 344 quy định: “…. Các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, căn cứ khả năng cân đối của ngân sách cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định tăng thêm số bổ sung cân đối ngân sách từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách xã so với năm đầu thời kỳ ổn định”. (TT 60 quy định: “Số bổ sung cân đối này được xác định từ năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách vàđược giao ổn định từ 3 đến 5 năm”);
- Thu bổ sung có mục tiêu: TT 344 quy định rõ hơn: “ là các khoản thu để thực hiện các chương trình, nhiệm vụ (như chương trình mục tiêu quốc gia; chương trình mục tiêu của trung ương; chương trình, nhiệm vụ của địa phương) hoặc chế độ, chính sách mới do cấp trên ban hành nhưng có giao nhiệm vụ cho xã tổ chức thực hiện và dự toán năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách địa phương chưa bố trí”. (TT 60 quy định: “Thu bổ sung có mục tiêu là các khoản bổ sung theo từng năm để hỗ trợ xã thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể”).
 2.  Về nhiệm vụ chi của ngân sách xã
  - Về chi đầu tư phát triển:
           + TT 344 quy định ngân sách phường cũng có nhiệm vụ chi đầu tư phát triển nếu được HĐND cấp tỉnh phân cấp (TT 60 quy định ngân sách xã, thị trấn mới có nhiệm vụ chi này).
           + TT 344 quy định rõ hai nguồn vốn đầu tư: nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách xã theo phân cấp của cấp tỉnh và nguồn huy động đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và Luật đầu tư công cho từng dự án nhất định, do Hội đồng nhân dân xã quyết định đưa vào ngân sách xã quản lý; ngoài ra không còn nguồn nào khác.
 - Về chi thường xuyên:
TT 60 ĐÃ QUY ĐỊNH
TT 344 QUY ĐỊNH LẠI
Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội:
Chi quốc phòng
Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội
Chi sự nghiệp giáo dục:
Hỗ trợ các lớp bổ túc văn hoá, trợ cấp nhà trẻ, lớp mẫu giáo, kể cả trợ cấp cho giáo viên mẫu giáo và cô nuôi dạy trẻ do xã, thị trấn quản lý (đối với phường do ngân sách cấp trên chi).
Chi sự nghiệp giáo dục:
Hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo trên địa bàn xã.
(Không quy định)
Chi cho nhiệm vụ ứng dụng, chuyển giao công nghệ (không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ).
Chi sự nghiệp y tế:
 Hỗ trợ chi thường xuyên và mua sắm các khoản trang thiết bị phục vụ cho khám chữa bệnh của trạm y tế xã.
Chi sự nghiệp y tế:
Hỗ trợ phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn xã.

Chi cho công tác xã hội và hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục thể thao do xã quản lý:        

Chi cho công tác xã hội do xã quản lý: 
Chi hoạt động văn hóa, thông tin
Chi hoạt động thể dục, thể thao
Chi hoạt động phát thanh, truyền thanh
(Không quy định)
Chi hoạt động bảo vệ môi trường,bao gồm thu gom, xử lý rác thải.
Chi sửa chữa, cải tạo các công trình phúc lợi, các công trình kết cấu hạ tầng do xã quản lý;

 Hỗ trợ khuyến khích phát triển cácsự nghiệp kinh tế

Chi các hoạt động kinh tế bao gồm:  Duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo các công trình phúc lợi, các công trình kết cấu hạ tầng, các công trình khác do xã quản lý; Hỗ trợ khuyến khích phát triển các hoạt động kinh tế
 3. Về căn cứ lập dự toán ngân sách xã:
 TT 344 quy định bổ sung thêm căn cứ: Báo cáo dự toán ngân sách của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách xã.
 4.Về trình tự lập, quyết định dự toán ngân sách xã:
TT 344 thêm 02 quy định:
- Đối với dự toán ngân sách xã đã được HĐND xã quyết định, UBND xã ngoài việc phải báo cáo UBND cấp huyện và phòng Tài chính – Kế hoạch huyện còn phải báo cáo cơ quan Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để tổ chức thực hiện;
          - Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện có trách nhiệm thẩm định dự toán ngân sách xã, trường hợp có sai sót phải báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện yêu cầu Hội đồng nhân dân xã điều chỉnh dự toán theo đúng quy định, đồng thời gửi Kho bạc Nhà nước cùng cấp làm căn cứ để thực hiện dự toán theo quy định.
 5. Về bố trí mức dự phòng ngân sách xã hàng năm:
- TT 344 quy định: Mức dự phòng ngân sách tương ứng từ 2% đến 4% tổng dự toán chi thay vì từ 2% đến 5% tổng số chi như quy định tại TT 60.
- Về sử dụng dự phòng ngân sách xã TT 344 quy định cụ thể hơn:
TT 60 ĐÃ QUY ĐỊNH
TT344 QUY ĐỊNH LẠI
2.3. Dự toán chi ngân sách xã được bố trí khoản dự phòng bằng 2% - 5% tổng số chi để chi phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, nhiệm vụ quan trọng về trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ cấp bách khác phát sinh ngoài dự toán.
4. Ngân sách xã được bố trí mức dự phòng ngân sách hàng năm tương ứng từ 2% đến 4% tổng dự toán chi để đảm bảo các nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, cứu đói; nhiệm vụ quan trọng về trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ cần thiết khác thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách xã mà chưa được dự toán.
       Ngoài ra, tại điểm a, K 3, Đ13 – TT 344 về

Kế toán và quyết toán ngân sách xã có quy định: “Trong tháng 12 phải rà soát tất cả các khoản thu… Trường hợp có khả năng hụt thu phải chủ động có phương án sắp xếp lại các khoản chi, sử dụng dự phòng và các nguồn tài chính tự có hợp pháp khác để đảm bảo cân đối ngân sách xã;”
 6. Về thực hiện các khoản chi có trong dự toán chi ngân sách xã
-TT 344 có quy định mới: Các khoản chi có trong dự toán đến hết ngày 31 tháng 01 năm sau chưa thực hiện, không được chuyển sang năm sau chi tiếp, trừ một số khoản chi  theo quy định của Chính phủ được chuyển nguồn sang năm sau để thực hiện và hạch toán kế toán, quyết toán vào ngân sách năm sau. (TT 60 quy định: “các khoản chi có trong dự toánđến hết 31/12 chưa thực hiện không được chuyển sang năm sau chi tiếp, trừ …”)
 7. Về tổ chức quản lý các hoạt động tài chính khác của xã
- TT 344 nêu cụm từ “Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách của xã thay cho cụm từ “Các quỹ công chuyên dùng của xã” trong TT 60.
 8. Về quản lý các hoạt động tài chính thôn, bản
 Đối với các khoản đóng góp trên nguyên tắc tự nguyện của nhân dân để sử dụng vào các mục đích cụ thể phục vụ cho lợi ích chung của cộng đồng thôn, bản do thôn, bản trực tiếp huy động và không đưa vào ngân sách xã: TT 344 quy định thêm: “Ủy ban nhân dân xã phải hướng dẫn thôn, bản mở sổ sách ghi chép đầy đủ, cụ thể các khoản thu, chi và công khai với nhân dân kết quả huy động, sử dụng các nguồn tài chính trên. Khoản huy động chỉ được sử dụng cho đúng nội dung công việc cụ thể mà nhân dân đã thống nhất. Trường hợp tiền huy động chưa sử dụng, thôn, bản có thể nhờ xã gửi vào tài khoản tiền gửi của xã tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại hoặc các tổ chức tín dụng hợp pháp. Được nhân dân trong thôn thống nhất, thôn có thể gửi tiền huy động chưa sử dụng vào tài khoản tiền gửi của thôn mở tại ngân hàng thương mại hoặc các tổ chức tín dụng.

9. Về Bộ phận tài chính, kế toán xã
TT 344 quy định hình thành Bộ phận tài chính, kế toán xã thay Ban tài chính xã; do vậy không còn chức danh Trưởng ban tài chính. Bộ phận tài chính, kế toán xã gồm công chức tài chính – kế toán và người hoạt động không chuyên trách phụ trách công tác thủ quỹ.
(nguồn: Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng)

Thứ Ba, 13 tháng 11, 2018

File Excel dự toán Kinh phí công đoàn thiết lập sẵn công thức

Về hướng dẫn lập dự toán kinh phí công đoàn cơ sở được quy định tại Số: 1780/QĐ-TLĐ ngày 26 tháng 10 năm 2017, xem  và tải về ở đây

File Excel dự toán Kinh phí công đoàn thiết lập sẵn công thức

File Excel dự toán Kinh phí công đoàn thiết lập sẵn công thức
Link tải: File Excel dự toán Kinh phí công đoàn

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2018

Cập nhật MISA Bamboo.NET 2019 R11 (16/10/2018)

MISA Bamboo.NET 2019 R11 (16/10/2018)  Kế toán mong muốn khi in mẫu số 01-SDKP/ĐVDT và mẫu số 02-SDKP/ĐVDT không lấy lên số liệu của XDCB để đáp ứng yêu cầu của kho bạc.
·Từ các phiên bản trước R11, khi in Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc và Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại kho bạc nhà nước đang lấy lên cả thông tin số liệu XDCB nên không đáp ứng được nhu cầu đối chiếu riêng số phát sinh chi thường xuyên theo yêu cầu của kho bạc.
·Từ phiên bản R11, phần mềm cho phép in Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc và Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại kho bạc nhà nước không lấy lên số liệu hoạt động XDCB, đáp ứng nhu cầu anh/chị nộp báo cáo lên kho bạc đối chiếu riêng số phát sinh chi thường xuyên.
Chi tiết thay đổi: 
Để in 2 báo cáo Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc và Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại kho bạc nhà nước không bao gồm số liệu XDCB

Bạn vào menu Trợ giúp --> Cập nhật
Cập nhật MISA Bamboo.NET 2019 R11 (16/10/2018)

* Tính năng mới:

1.  Cập nhật mẫu biểu 15/QTDA: Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo Thông tư 64/2018/TT-BTC
2.  Cập nhật mẫu biểu 16/QTDA: Bảng đối chiếu số liệu sử dụng nguồn vốn đầu tư theo Thông tư 64/2018/TT-BTC
3.  Kế toán mong muốn có thể dễ dàng sử dụng được phần mềm khi đã có giấy phép sử dụng hoặc hỗ trợ đăng ký mua/gia hạn để có được GPSD.
4.  Kế toán mong muốn khi in mẫu số 01-SDKP/ĐVDT và mẫu số 02-SDKP/ĐVDT không lấy lên số liệu của XDCB để đáp ứng yêu cầu của kho bạc
5.  Kế toán muốn cập nhật mẫu C2-10/NS: Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách theo Thông tư 77/2017/TT-BTC
6.  Kế toán muốn in Bảng kê nộp thuế (TT số 84/2016/TT-BTC) trên Phiếu nộp tiền kho bạc để nộp thuế cho Kho bạc thuận lợi hơn
7.  Kế toán muốn khi chi tiền thì in được Bảng kê chứng từ chi (Thông tư 344/2016) hiển thông tin chương, khoản, tiểu mục và nếu có nhiều trang thì trang sau hạ thấp 1/4 trang giấy để trình duyệt
8.  Kế toán muốn kiểm tra dữ liệu đã cập nhật các mã khắc phục nào để kế toán dễ tìm kiếm
9.  Kế toán muốn nhanh chóng cập nhật được đầu số mới của của các số điện thoại di động 11 số trên dữ liệu phần mềm để giảm thời gian thao tác chỉnh sửa thủ công
Cập nhật MISA Bamboo.NET 2019 R11 (16/10/2018)

Cập nhật MISA Bamboo.NET 2019 R11 (16/10/2018)

10. Kế toán muốn trang cuối cùng của giấy rút dự toán không hiển thị dòng trống, đánh số giấy rút dự toán theo từng hình thức rút để đáp ứng yêu cầu kho bạc
11. Khi xem B03b-X: Báo cáo quyết toán chi theo mục lục ngân sách, kế toán muốn xem lũy kế số chi ngân sách từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo để kiểm soát tình hình chi của đơn vị
* Sửa lỗi:
1.  Lỗi hiển thị cảnh báo tiếng anh khi cất chứng từ điều chỉnh dự toán bỏ trống thông tin Số được giao
2.  Lỗi hiển thị trang trắng và hiển thị cảnh báo tiếng anh khi in Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (TT77); Giấy rút dự toán ngân sách C2-02a(TT77)
3.  Lỗi hiển thị cảnh báo tiếng anh khi thực hiện in Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư sau khi sửa thông tin trên chứng từ chuyển khoản kho bạc tương ứng
4.  Lỗi lấy lên sai số liệu cột Dự toán năm chỉ tiêu Tổng chi khi in báo cáo tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế (Đặc thù Gò Công)
5.  Kiến nghị: Không cho phép khai báo Hoạt động thuộc Loại hoạt động cấp cha.
6.  C2-03/NS: Lỗi số dư bị gộp lại khi có cùng Mã thống kê, khác Khoản.
7.  Mẫu C2-03/NS:  mất các thông tin trên chứng từ, báo cáo khi trên file excel xuất khẩu.
8.  Lỗi hiển thị cảnh báo tiếng anh khi chuyển đổi dữ liệu có ngày bắt đầu hạch toán lớn hơn ngày 12 từ bản thấp hơn lên bản R10

Xem chi tiết bằng cách nhấp F1 và tìm đến phên bản R11

Cập nhật MISA Bamboo.NET 2019 R11 (16/10/2018)

Thứ Hai, 17 tháng 9, 2018

Cập nhật MISA Bamboo.NET 2019 R10 (15/09/2018)

MISA Bamboo.NET 2019 R10 (15/09/2018)

Cập nhật MISA Bamboo.NET 2019 R10 (15/09/2018)

* Tính năng mới:

1.  Bổ sung Mẫu biểu số 59: Tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau của đơn vị thuộc ngân sách các cấp để nộp kho bạc
2.  Bổ sung Mẫu biểu số 60: Cân đối quyết toán ngân sách địa phương năm theo TT 342 để nộp đơn vị chủ quản
3.  Bổ sung Mẫu số 58: Số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp của đơn vị dự toán được chuyển nguồn sang năm sau để nộp kho bạc
4.  Kế toán mong muốn khi in giấy C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước theo TT 77 chỉ hiển thị số dư tạm ứng của các Nguồn-Chương-Khoản cần thanh toán để đáp ứng yêu cầu của Kho bạc
5.  Kế toán muốn dễ dàng khởi động lại SQL để việc sử dụng chương trình Bamboo 2019 không bị gián đoạn
6.  Kế toán muốn khai báo cán bộ dễ dàng hơn để tránh nhầm lẫn với khách hàng nhà cung cấp nhằm lên đúng các chứng từ sổ sách (như giấy rút dự toán)
7.  Khi in Biểu số 03: Tổng hợp dự toán chi ngân sách xã (TT344), kế toán muốn lấy lên đầy đủ số liệu đầu tư xây dựng cơ bản để công khai đầy đủ số liệu Dự toán chi đã lập
8.  Khi in Biểu số 105: Dự toán chi ngân sách xã (TT343), kế toán muốn lấy lên đầy đủ số liệu của Dự toán chi ngân sách nhà nước để công khai đầy đủ số liệu Dự toán chi đã lập
* Sửa lỗi:
1.  C2-02a và C2-02b: Lỗi không lên thông tin cột NDKT khi hạch toán mục 0051.
2.  Lỗi không hiển thị thông tin Số giấy rút khi in Mẫu C2-02a/NS trên chứng từ Bảng kê thực chi có tích chọn Cộng gộp MLNS.

Thứ Hai, 20 tháng 8, 2018

Cập nhật MISA Bamboo.NET 2019 R9 (19/08/2018)

MISA Bamboo.NET là phần mềm kế toán giúp UBND Xã/Phường thực hiện các nghiệp vụ: Quản lý các khoản thu, chi ngân sách; Tiền mặt; Tiền gửi; Tiền lương; Vật tư-CCDC; Tài sản cố định. Đặc biệt, phần mềm còn đáp ứng tốt nghiệp vụ Quản lý quỹ công chuyên dùng; Xây dựng cơ bản; Chương trình mục tiêu và dự án. Hiện nay, MISA đã triển khai phần mềm MISA Bamboo.NET cho hơn 85% Xã/Phường trên toàn quốc (khoảng 10.000 đơn vị).

Cập nhật MISA Bamboo.NET 2019 R9 (19/08/2018)

MISA Bamboo.NET 2019 R9 (19/08/2018)

1.  Kế toán muốn in mẫu C2-02a/NS, C2-02b/NS (TT 77/2017/TT-BTC) thể hiện đúng hình thức rút, đơn vị nhận tiền, người nhận tiền, hiển thị diễn giải chung và hiển thị được tối đa 16 dòng trên một trang để rút dự toán thuận tiện hơn
2.  Kế toán muốn được hướng dẫn cụ thế khi đối chiếu báo cáo thu, chi theo Nội dung kinh tế với dự toán, công thức bị sai lệch để kế toán dễ dàng sửa được
3.  Kế toán muốn chuyển dữ liệu từ phần mềm Bamboo sang Cơ sở dữ liệu của Sở tài chính Hải Dương để tổng hợp báo cáo toàn tỉnh
4.  Cải tiến một số mẫu biểu theo TT 343, 344
5.  Khi in Biểu số 105: Dự toán chi ngân sách xã (TT343), kế toán muốn lấy lên đầy đủ số liệu của Dự toán chi ngân sách nhà nước để công khai đầy đủ số liệu Dự toán chi đã lập
6.  Khi in Biểu số 115: Ước thực hiện chi ngân sách xã (TT343), kế toán muốn lấy lên đầy đủ số liệu đầu tư xây dựng cơ bản để công khai đầy đủ số liệu Dự toán chi đã lập
7.  Khi in Biểu số 118: Quyết toán chi ngân sách xã năm (TT343), kế toán muốn lấy lên đầy đủ số liệu đầu tư xây dựng cơ bản để công khai đầy đủ số liệu Dự toán chi đã lập
8.  Khi in Biểu số 03: Tổng hợp dự toán chi ngân sách xã (TT344), kế toán muốn lấy lên đầy đủ số liệu đầu tư xây dựng cơ bản để công khai đầy đủ số liệu Dự toán chi đã lập
9.  Khi in Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã (TT344), kế toán muốn lấy lên đầy đủ số liệu đầu tư xây dựng cơ bản để công khai đầy đủ số liệu Dự toán chi đã lập
10.  Khi in Biểu số 103: Cân đối dự toán ngân sách xã (TT343), kế toán muốn lấy lên đầy đủ số liệu chi đầu tư phát triển để công khai đầy đủ số liệu Dự toán chi đã lập
11.  Khi in Biểu số 108: Cân đối dự toán ngân sách xã (TT343), kế toán muốn lấy lên đầy đủ số liệu chi đầu tư phát triển để công khai đầy đủ số liệu Dự toán chi đã lập
12.  Khi in Biểu số 113: Cân đối ngân sách xã (TT343), kế toán muốn lấy lên đầy đủ số liệu chi đầu tư phát triển để công khai đầy đủ số liệu Dự toán chi đã lập
13.  Khi in Biểu số 116: Cân đối quyết toán ngân sách xã (TT343), kế toán muốn lấy lên đầy đủ số liệu chi đầu tư phát triển để công khai đầy đủ số liệu Dự toán chi đã lập
14.  Khi in Biểu số 01: Cân đối tổng hợp dự toán ngân sách xã (TT344), kế toán muốn lấy lên đầy đủ số liệu chi đầu tư phát triển để công khai đầy đủ số liệu Dự toán chi đã lập
15.  Khi in Biểu số 07: Cân đối quyết toán ngân sách xã (TT 344), kế toán muốn lấy lên đầy đủ số liệu chi đầu tư phát triển để công khai đầy đủ số liệu

* Sửa lỗi:

 [Biểu số 08] Lỗi hiển thị sai số tiền của chỉ tiêu Phí, lệ phí khi in biểu số 08 với mẫu dự toán thu theo NDKT(Mẫu TT 344/2016/TT-BTC)

Hướng dẫn

Để cập nhật các bạn vào mục trợ giúp và chọn tự động cập nhật
Cập nhật MISA Bamboo.NET 2019 R9 (19/08/2018)
Hoặc tải về bộ cài đặt: Misabambo.net 2019R9 (449MB)

Thứ Hai, 13 tháng 8, 2018

Days - Hàm đếm giữa 2 ngày trong Excel

Hàm Days() - Hàm đếm số ngày giữa 2 khoảng thời gian được nhập trước. Hàm Days() giúp kế toán tiết kiệm nhiều thời gian trong việc chấm công, tính toán chính xác số ngày được hưởng các chế độ liên quan.

Hàm Days() và cách sử dụng

Cú pháp: DAYS(end_date, start_date)
  • End_date: Ngày kết thúc (ngày chốt)
  • Start_date: Ngày bắt đầu tính.

Xét ví dụ:
Days - Hàm đếm giữa 2 ngày trong Excel
=Days(B2;A2) KQ: 85
Lưu ý: Hàm Days() là sử dụng phép trừ để tính, theo nguyên tắt kế toán thì không đúng nếu tính số ngày do vậy buộc bạn phải cộng thêm 1 ngày. Ví dụ từ ngày 01/8/2018-13/8/2018 sẽ được tính là 13 ngày. 

Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2018

Sử dụng hàm subtotal để làm báo cáo động Excel cực hay

Hàm subtotal là một hàm được sử dụng khá phổ biến trên Excel mọi phiên bản từ 2003 cho đến 2019.  Trong bài viết này mình hướng dẫn các bạn sử dụng hàm subtotal để chúng ta thiết kế các biểu mẫu phục vụ báo cáo liên quan đến tính tổng dự liệu được lọc theo điều kiện xác định.  Đồng thời chúng ta sử dụng hàm subtotal để chúng ta đánh số tự động một cách linh hoạt theo cái dữ liệu  được lọc.

Sử dụng hàm subtotal để làm báo cáo động Excel cực hay

Đầu tiên các bạn tìm hiểu sơ qua hàm subtotal là gì 

hàm SUBTOTAL trả về tổng phụ trong một danh sách hoặc cơ sở dữ liệu trong Excel dễ dàng hơn. Sau khi tạo danh sách tổng phụ, bạn có thể sửa đổi bằng cách sửa hàm SUBTOTAL.

Hàm subtotal có rất nhiều Đổi số như sau:

Sử dụng hàm subtotal để làm báo cáo động Excel cực hay

Để thực hành thì chúng ta xét Ví dụ như sau
Ta có một danh sách cần được tính tổng theo điều kiện (lọc theo thôn) và đồng thời co dãn báo cáo tự động đẹp mắt. Hãy xem minh họa như hình dưới.
Sử dụng hàm subtotal để làm báo cáo động Excel cực hay

Phần 1- hướng dẫn đánh số tự động theo điều kiện lọc có trước

1. Tạo lọc dữ liệu Excel
Sử dụng hàm subtotal để làm báo cáo động Excel cực hay

2. Dùng hàm if() kết hợp len() và subtotal() để đánh số tự động
Sử dụng hàm subtotal để làm báo cáo động Excel cực hay
=IF(LEN(B7)=0;"";SUBTOTAL(3;$B$7:$B7))
Nếu độ dài ký tự cột B7 là bằng 0 thì trả kết quả rỗng (tức là "")
Ngược lại đếm với hàm subtotal (được cố định điểm đầu)
Cuối cùng copy công thức xuống dưới 

Phần 2- hướng dẫn tính tổng tự động tạo điều kiện lọc có trước

Tương tự ta làm tổng phụ theo điều kiện lọc
Sử dụng hàm subtotal để làm báo cáo động Excel cực hay
 =SUBTOTAL(9;H7:H60)
Vậy là xong nhé. Chúc các bạn thành công.

Thứ Hai, 30 tháng 7, 2018

Hướng dẫn nộp tờ khai phí lệ phí điện tử nhantokhai.gdt.gov.vn

Nộp tờ khai các khoản nộp liên quan đến thuế đang dần thực hiện nộp qua mạng và được ký bởi chữ ký số. Hiện nay việc khai báo và nộp đến cơ quan thuế cực kỳ đơn giản. Hãy thực hiện đầy đủ theo hướng dẫn trong bài viết dưới đây.

Yêu cầu:

- Máy tính có kết nối mạng internet
- Đơn vị có chữ ký số (VIETTEL, FPT, BRAV, NEW,....)
Phần mềm hỗ trợ
- Ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.8.5: TẢI VỀ hoặc TẠI ĐÂY
(Chọn phiên bản mới nhất tải về)
- Phần mềm Java plug-in 7: Tải về

Các bước cài đặt

Sau khi tải về 2 ứng dụng trên bạn tiến hành giải nén và cài đặt bình thường

1. Cài đặt và xuất dữ liệu trên HTKK

Chạy HTKK, nhập thông tin đơn vị
Hướng dẫn nộp tờ khai phí lệ phí điện tử nhantokhai.gdt.gov.vn
Đến phần kê khai phí lệ phí
Hướng dẫn nộp tờ khai phí lệ phí điện tử nhantokhai.gdt.gov.vn

- Tiếp theo chọn tháng báo cáo

Ví dụ chọn tháng 07/2018, tại đây chọn "Tờ khai lần đầu" nếu đơn vị có phát sinh nộp tờ khai đợt đầu tiên của tháng, nếu trong tháng phát sinh nhiều lần nộp thì chọn" Tờ khai bổ sung" của tháng đó.

- Nhấp Đồng ý  để tiếp tục

Hướng dẫn nộp tờ khai phí lệ phí điện tử nhantokhai.gdt.gov.vn

Nhập chứng từ và kết xuất dữ liệu

Hướng dẫn nộp tờ khai phí lệ phí điện tử nhantokhai.gdt.gov.vn

- Sau khi kết xuất, bạn lưu vào ổ cứng máy tính, bạn sẽ có được file .XML

Hướng dẫn nộp tờ khai phí lệ phí điện tử nhantokhai.gdt.gov.vn
Hoàn thành bước 1

2. Cài đặt Java

- Sau khi cài đặt xong vào Control pannel tìm đến Java (32 hoặc 64 bit)
Hướng dẫn nộp tờ khai phí lệ phí điện tử nhantokhai.gdt.gov.vn

- Nhấp vào Java mở nó lên tùy chỉnh như sau

+ Mục Update (tắt cập nhật vì không cần thiết hoặc có thể lỗi với trang thuế online)
Hướng dẫn nộp tờ khai phí lệ phí điện tử nhantokhai.gdt.gov.vn
+ Cài đặt bảo mật
Hướng dẫn nộp tờ khai phí lệ phí điện tử nhantokhai.gdt.gov.vn
1. Chọn mục Security
2. Chọn High
3. Chọn thêm trang Web
4. Nhấp thêm (add)
5. Nhập 02 trang nộp tờ khai vào ô
http://nhantokhai.gdt.gov.vn
https://nhantokhai.gdt.gov.vn
6. Nhấp OK

+ Cài đặt nâng cao (advanced)

Hướng dẫn nộp tờ khai phí lệ phí điện tử nhantokhai.gdt.gov.vn
 - Check chọn "Place Java icon in system tray" nhấp Apply và OK

3. Sử dụng Internet Explorer để nộp tờ khai điện tử

Java chạy tốt trên trình duyệt Internet Explorer (các trình duyệt Chrome, Coccoc chưa thực hiện) nên các bạn buột nộp tờ khai băng trình duyệt Internet Explorer.
- Tìm  Internet Explorer
Hướng dẫn nộp tờ khai phí lệ phí điện tử nhantokhai.gdt.gov.vn


Truy cập trang
- Nhập mã số thuế đon vị
- Nhập mật khẩu (liên hệ Chi cục thuế hoặc mật khẩu qua chữ ký số)
Hướng dẫn nộp tờ khai phí lệ phí điện tử nhantokhai.gdt.gov.vn

- Tiếp đến truy cập trình nộp tờ khai
- Tại đây không chạy cập nhật Java
Hướng dẫn nộp tờ khai phí lệ phí điện tử nhantokhai.gdt.gov.vn
- Tiếp đến chọn như hình dưới
Hướng dẫn nộp tờ khai phí lệ phí điện tử nhantokhai.gdt.gov.vn

Và đây bạn đã có thể nộp tờ khai thuế
Hướng dẫn nộp tờ khai phí lệ phí điện tử nhantokhai.gdt.gov.vn
- Chọn File .XML đã kết xuất ở bước 1
Hướng dẫn nộp tờ khai phí lệ phí điện tử nhantokhai.gdt.gov.vn
Cắm USB chữ ký số vào
Nhập mật khẩu đăng nhập ký (hoàn toàn giống như bạn kê khai, điều chỉnh BHXH trực tuyến)
Cuối cùng bạn nhấp nộp tờ khai là OK
- Xem kết quả
Hướng dẫn nộp tờ khai phí lệ phí điện tử nhantokhai.gdt.gov.vn
Chúc các bạn thành công,

Thứ Ba, 10 tháng 7, 2018

Misabamboo.net Hướng dẫn xuất báo cáo tài chính dạng đuôi .PDF cho phép in ra giấy

Tất nhiên mọi phần mềm kế toán đều cho phép xuất dữ liệu ra nhiều định dạng khác nhau như .Xls (Excel), xml, csv, txt, jpg,...tuy nhiên với dạng .pdf thì bạn hoàn toàn có thể đóng tập tin nhưng không thể in ra giấy được vì phần mềm khóa thuộc tính in cũng như các thuộc tính sửa chữa (do yêu cầu bảo mật dữ liệu) cũng rất hay đúng không nào. 

Đây là ví dụ: Không thể in được
Misabamboo.net Hướng dẫn xuất báo cáo tài chính dạng đuôi .PDF cho phép in ra giấy

Bài viết này hướng dẫn cách xuất file dữ liệu sang .pdf cho phép in ra giấy, chúng ta cùng bắt đầu.

Bước 1: Bạn chọn nút xuất dữ liệu và chọn PDF và nhấp SAVE

Misabamboo.net Hướng dẫn xuất báo cáo tài chính dạng đuôi .PDF cho phép in ra giấy

Bước 2: Chọn thuộc tính cho phép in trong hộp thoại dưới

  • 1: Chọn chất lượng (độ rỏ nét) cao nhất
  • 2: Chọn cho phép in
  • 3: Nhấp Ok để hoàn thành

Misabamboo.net Hướng dẫn xuất báo cáo tài chính dạng đuôi .PDF cho phép in ra giấy

Bước 3: Bạn có thể dể dàng in ra giấy

Misabamboo.net Hướng dẫn xuất báo cáo tài chính dạng đuôi .PDF cho phép in ra giấy

Thứ Năm, 24 tháng 5, 2018

Hướng dẫn hạch toán thanh toán tạm ứng lương trên Misabamboo.net 2019

Tạm ứng lương thường phát sinh vào tháng 1 trong năm do chưa được cấp dự toán, hoặc dự toán đang hoàn thiện. Tạm ứng thì phải thanh toán tạm ứng do vậy đối với lương thì nghiệp vụ này tương đối đặc biệt và cũng được hạch toán trên phần mềm Misabamboo không giống như các nghiệp vụ thanh toán tạm ứng khác. Hôm nay VanPhongIT.com sẽ hướng dẫn hạch toán và thao tác trên phân mềm Misabamboo.net 2019 nghiệp vụ này.


Những bước thực hiện

Đầu tiên kế toán làm Giấy rút dự toán ngân sách (Mẫu C2-02a/NS) từ Phiếu rút tiền kho bạc, nghiệp vụ "Tạm ứng" với tổng số tiền cần rút để trả cho CBCC, người lao động cơ quan, đơn vị trong tháng chưa được cấp dự toán.
  • Định khoản: Nợ 1111 có 1121
  • Nghiệp vụ: Tạm ứng

1. Sau khi rút tiền về tiến hành trả lương.

- Lập phiếu chi
  • Định khoản: Nợ 334 Có 1111      Nghiệp vu: Thực chi

2. Nhập chứng từ thanh toán lương

- Đầu tiên vào Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác
- Thêm Chứng từ nghiệp vụ khác
+ Tại đây nhập đầy đủ thông tin đơn vị, tài khoản ngân hàng
+ Ngày lập chứng từ
+ Định khoản: Nợ 8192 (81922)\ 334
+ Nhập số tiền
+ Nguồn 
+ Chương Nợ, Có, Tiểu mục Nợ Có
+ Nghiệp vụ: Chi từ tạm ứng
+ Nhấp cất 

3. Đề nghị Thanh toán tạm ứng lương

- Đầu tiên lập bảng kê thanh toán
- Chọn chứng từ lập bảng kê thanh toán, nhập ngày tháng bảng kê và Cất lưu
- Tiếp theo in Giấy đề nghị thanh toán mẫu số C2-03/NS để đề nghị KBNN thanh toán

4. Thanh toán tạm ứng lương

Sau khi KBNN thống nhất ký xác nhận cho phép thanh toán chứng từ tạm ứng, chúng ta vào chọn bảng kê thanh toán
- Chọn ngay tháng hạch toán cho chứng từ thanh toán và nhấn nút Cất.
Ở đây phần mền tự động kết chuyển Sang Nợ 8142 có 8192
Vậy là xong, bạn có thể in số Tiền mặt, tiền gửi và xem cân đối tài khoản.

Thứ Hai, 21 tháng 5, 2018

Hướng dẫn cài đặt ngôn ngữ Tiếng Việt cho Word 2019, Excel 2019,.. Office 2019

Ở các phiên bản Office cũ hơn như Office 2013, Office 2016 trải nghiệm Việt hóa trong bộ Office được sử dụng phổ biến. Ở phiên bản Office 2019 cũng đã trang bị sẵn ngôn ngữ Tiếng Việt dành cho người Việt Nam. Sử dụng Office 2019 (Word, Excel, Access,..) được Việt hóa giúp bạn khám phá được đầy đủ các tính năng và sử dụng dể dàng hơn mà không cần đến sự phiên dịch hoặc tra cứu ngôn ngữ.

Làm thế nào để tải ngôn ngữ Tiếng Việt cho bộ  Office 2019

VanphongIT sẽ cung cấp cho bạn link tải ngay dưới đây

Link tải: 

Link dự phòng:

Tải ngôn ngữ Tiếng Việt cho Office 2016, Office 2013, Office 2010

Truy cập: https://support.office.com/vi-vn/ và chọn gói phù hợp

Hướng dẫn cài đặt gói ngôn ngữ Tiếng Việt Office 2019

- Sau khi tải về lựa chọn phiên bản Office 2019 32bit hoặc 64bit, ở đây mình chạy bản Office 2019 64bit.
- Nhấp phải vào setuplanguagepack.x64.vi-vn_.exe và chạy vai trò quản trị
- Nhấp Yes để đồng ý cài đặt
Quá trình cài đặt trong vài phút
Nhấp Close để hoàn thành
Hướng dẫn hiển thị Tiếng Việt Office 2019
- Bạn mở Word, Excel, Access,... cái nào cũng được. Mình mở Excel và chọn File/Options
- Tại đây chon ngôn ngữ Tiếng Việt và chọn Set As Default để mặc định
- cuối cùng tắt và bật lại Excel, Word,.. để xem kết quả


CẬP NHẬT TẠI VANPHONGIT